911 Band – I Do – Sheet Virtual Piano

Sheet Virtual Piano I Do – 911 Band

 

D  G  D  G  D  G  D  G  D  H  D  H  D  H  f-f H  f-D  a  a  S  S  D D D S a S  O   a S D f  D  a  O I   a  S S S  D D D S a S  O   S D f  D  a  G G   G G H D D  S  G G H D D  S    S D f  D  a O  I   G G H D D  S   G G H D D  S S D  S S f  f  f  D D  G G G  a P   G G G  P O  D D D  S a f  f  f  D D  G G G  a a P  G G G  P P O  D D D  S a f  f  f  D D   I D D S a S D   D S a S  O   a a a a  a a a  a a

Add Comment