Âm Thầm Bên Em – Sơn Tùng M-TP – Sheet Virtual Piano

Sheets 1: Solo

d-d-d d-g P s  d-d-d d-g P P j h g  -P P  -P s  o-o-d  D g   i-i-d  s  P   D d-P o P   s s   d-d-d d-g P s  d-d-d d-g P P j h g  -P P  -s s  o-o-d D g   i-i-d  s  P   D d-D  d-D d-D h g   P s d  g  l z j h g    P s d  g  l  z l   l z Z  z Z  z Z c  z l  J   Z z J  h Z z J -z -l   P s d  g  l z j h g    P s d  g  l  z l   J-J j h J J

Sheets 2: Full

Eyi  Eyi d-d-dEyi d-g-Eyi P seti  eti d-d-deti d-g-eti P PwEy J jwEy g wEy  wEyP P 9qe  9qes s qet  qet i-i-d(EY  D(EY g 9qe  9qe i-i-dEyo  seti  PwEy  wEy  D8(w d P8(w o P(wE  )wE s sqet  qet  qet  qet  Eyi  Eyi d-d-dEyi d-g-Eyi P seti  eti d-d-deti d-g-eti P PwEy J jwEy g wEy  PwEy P 9qe  s9we s qet  qet o-o-d(wE  D(wE g 9qe  9qe i-i-dEyo  seti  PwEy  wEy  D8(w d-D-8(w -d-D(wE d D*wE-h -gqwt q gtis e cti  Pqt s d^ E gyi E l^ z jti hE gq e tips-g-e til-c -tiP s dw E gyo E lw  zyo lE q e ti e p  lti ze Z( E zY ZE 9 z Zey c Eyi z lwti  Jw E yo E 8Z z(-J-wt (-h-Z( zw-l-EY-z-w-l-q e tios-g e ticlj  qetP s d^ E gyi E ^l z jyi h gq e yi e p  yiP s dw E yol E wl E zyo lE q e yi e p  lyi z Z( w zEY Z 9 z Zey c Eyo z leti  JwEy w yo E Z8 z-J-wt (-h-Z( z-l-EY-z-w-l-q e ti e-J-J(EY j-h j J^qE

 

One Response

  1. Hoàng Phương Anh August 20, 2016

Add Comment