Anh Cứ Đi Đi – Hari Won – Hợp Âm Virtual Piano

q t i t o t O t q t i t o t O t 4 t i t o O t 4 t i t o t O t q t i t o t O t ^ E T E o E O E * E T E o E O E  % W t W o W O Y * W T W o W O W ^ E T E o E O E 5 E T E i E o i 8 t i t o t O o 4 t i t o t O t  ^ E T E o E O E ( E T E o E O E % W t W o W O Y * W T W o W O W ^ E T E o E O E 5 E T E i E o i 8 t i t o t O o 4 t i t i t i t ^ E i E i E i E ( E Y E Y E Y E % W Y W Y W Y W * W T W T W T W ^ E i E i E i E 5 r y r y r y r 8 t i t o t i t 4 t i t i t i t ^ E i E i E i E ( E Y E Y E Y E % W Y W Y W Y W * W T W T W T W ^ E i E i E i E 5 r y r y r y r 8 t i t o t   4 t i t i t i t ^ E i E i E i E ( E Y E Y E Y E % W Y W Y W Y W * W T W T W T W ^ E i E i E i E 5 r y r y r y r 8 t i o s  g f g4 t o t  i t i t 4 t o t o t i t i  O-oi-t4

Add Comment