Chưa Bao Giờ – Trung Quân Idol – Sheet Virtual Piano

o  O  s  Dt*-g-DW t i  s-s-s-PE8 w-D-Y P   *WTO-P-O-P-O  *Wt  O  o-o8(W Y 8(wt   o-P-s D8-g-DW-g-Dt Y i  s-s-s-P8 w-D-Y hP hq t-g-i s-D8 SW sT PY-O-i  O D s-8 w t i  t-i-o-tu8    qWtY  s s-s P P O o8E  D o  y Y D-D-D*qw S -s O(wEy O  PWtY -s  Y O Pw o PqWt  s-s-s P P i o8E -D -D w Y D-D-g8qW g D  s(wE P  o4 8-i-q w W t W w !  g*qW D g-*qW D *qW  [email protected] P (wE s D(wE  (wE t-T-Y1  D8(w S-D-8(w-s 8(w P s4 g-qWt  qWt  *[email protected]  WT!  g*qW-g *qW-g *qW [email protected]  (wE g-D-*WE  *wE h-h-h1 h-h-8(w g D8(w  g8(w D-4 s qWt  qWt  qWt    O p f G$ * SQ e aT Se T fe ! % S* 0 aW S0 W 0-f-f2 d5-d-9 SQ a3 p7 a0 S $ * $* Q W e$ *O pQ f$ G$ * QS e aT Se T ef ! % *S 0aW S0 W 0-f-G2 G6 G9 HQ 3 7 0H-W-j-6 0 e r % 0 SW G%-H-j$ $Q H* HQ G-G$ f* Q-f $G-f! !* O% *-I-*! % u* -f-G2 H2 j6 H29 3 30 7G 0 L6eu 0 euS 0-au-e6 p0 %T I O! p$ $ O*-OQ-IT-I$ u* Q-u-I$ O! !* I% *-Wu-! O% p* ! I2 29 p6 O29 3 I39 p7 0 u I$ * W p I   H j9 y-G I -G H0 u I a   G-f  G f 9S Q-S-T I S G -L -C    y8-p o  y  u  I9ey  jx   b

Add Comment