Có Anh Ở Đây Rồi – Anh Quân Idol – Sheet Virtual Piano

I O p$ * pQ pe S O *! % * 0u T y u I2 6 9p OQ u e T 6 0 r T e r T y7 T rQ Iy I-O-p O% I7 p9 Q a S % 7 * Q 6 * Q q I O p$ 9 pW pe O T u ! % * 0 T u I2 6 p0 OI I ue 0 r T 0 r T 0 eI O0 p* W pe p O T u! % * 0 T u I2 6 p9 OQ 7 0 u I $ * W e W eI O$ p* W pe p O T ! u% * 0 T u I2 6 O0 pQ O I u3 e r * T0 QI OW p$ * OQ pW e O T u ! % ( W T u I2 6 Q O6 O3 I7 u0 W I$ * Q W e T $ * W e TI O p f G2 e G9 GQ f6 GQ fe f3 S7 0 aW S0 SW de f* fW fT fu S a SW $ * W e TI O* pW fe G2 e G0 G6 G0 fQ Ge f f S 3 a7 0 W S S d f3 7 0f HW * GW fT Gu $ * Q W Ie O* pW fe G9 e Gy fu GI fe fT fI f3 S7 0 aW S0 SW dr f* W fT fu aW aT SW $ * W e p p a S2 e 9I IQ S a p a 3 7O p0 aW p O p$ * OW Ip * W e $Q

Add Comment