Sheet Virtual Piano

Press Ctrl + F to find sheets

1. 25 minutes – Michael Learns To Rock 

wrya s d dqry y s-a-pt0w a s swt Y a-p-p9-a-p o p9e e w yoa yoa yoak l z z ya ya yp yp 9 uoa h
huoa h hua j kuoa k oa oa YI YI 7 tuo tuo tuof G htuo h yoa yoa yoa G hyoa j up j ju f Gup h jup j
yp yp yp yI 6ya 9 ya w yak l9 zw z 7ya Q yl kQ yj hQ yp 3uoa 7 uoa 7 G-h0 j k ku 7 Q Y Q Y
Q r 8tuo tuo 0 D-ft Gy hu ju 6yoa h 9 yoa y 9 yG hyoa jy up6 j 0 ju fe G he ju jrp2 6 yp 9 yu 6 y
2yp j j h5ry j-k h j2 j 6 h j5-k yw r 5ryo k k k-l1tuo l k j h h2et h 6 f-d 9 e u 2yp j j h5ya k 9 wh j j2y h
k5to  9w ry5 ko r k l1tu k5 j h j2 k 6h 9j yI h h9 hw hy h d9 w yj 2j e yj h h G6 9 G-h1 h5 h8 h f6 8s
d 2 6 9 e y I 6 hy h9 hw hy dw 9 j2 e j6 y h h G6 9 y h1 5h h8 f6 8s d 2yp 6 y p k j h h-wrya s d
dqry y s-a-pt0w a s swt Y a-p-p9-a-p o p9e e o 5r-y-o
2. Bâng khuâng – Justatee 

d8 fw ht u o a s h      d4 f8 hq e t a s h      g f d6 f0 he t o a s h      g f d5 f9 sw r y p s-d-f d      o
s8 sw st u-o-a sr st  o-a s s o o o-o-a4 s8 sq e-o-at sr st  o-s s-s-s o o  o-o-o-p6 0 e ta so r t o-
o-p  p  a s   f f5 d9 dw sr sy ae pt uo oy    o-s8 sw st u-o-a sr st o-a s s o o o-o-a4 s8 sq e o-at
sr st o-s s-s-s o o  o-o-o-p6 0 pe at so r t o-o-p p a s   a f5 g9 fw dr d9 se pt su dy     r  fw g h8
hw ht hu ho h g f d f f s o fu gt h4 h8 hq hw he ht gi f d f f f e p sq d f6 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de
f5 d9 dw se sr dy jo  h   w yf g h8 hw ht hy hu h g f d f f s u  ft g h4 h8 hq hw he ht gq f d f f f e p
sq d f 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de g5 f9 dw sr s p d w doy  s a d8 fw ht ou s sr-a-t-a-so s s-a a-
s s s-s-o  d4 f8 hq eo-o-st sr-a-t-a-so s s-a a-s s s-s-o o p6 0 ep at so r t-o-o-o-p p a s   s f6 g9
fw dr dy se pr su dy   o s8 sw st u-o-a sr st o-a s s o o   o-o-a4 s8 sq e o-at sr st o-s s-s-s o o
o-o-o-p6 0 pe at so r t o-o-p p a s   a f5 g9 fw dr dy se pt su dy     r  fw g h8 hw ht hu ho h g f d f
f s o  fu gt h4 h8 hq hw he ht gi f d f f f e p sq d f6 0 ef t fx u fx p fx  fx  p st de f5 d9 dw se sr dy
jo h     w yf g h8 hw ht hy hu h g f d f f s u  ft g h4 h8 hq hw he ht gq f d f f f e p sq d f 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de g5 f9 dw sr s p d w do   o8 aw at au a ot o o w t y o a s s d f6 d0 de st s d se h
0 ft u o g f d f s4 p8 sq pe s p s d q W t i d s q p o3 7 p0 w   o-o-o79w o 8qep p 8wra o s4 8 q
e t i  s q t i s s a sq f d5 dw dr Si d f sw g ^ gr gy hi-f-e dT Su fe g9 fe pt si  g ft h 8 wf dt dy  s u o
s p 80ep p 9wra s s d5 9 w r y o a h  r  fw g h8 hw ht hu ho h g f d f f s o  fu gt h4 h8 hq hw he ht
gi f d f f f e p sq d f6 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de f5 d9 dw se sr dy jo  h   w yf g h8 hw ht hy hu h g
f d f f s u  ft g h4 h8 hq hw he ht gq f d f f f e p sq d f 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de g5 f9 dw sr s p d
w doy   r  sw a d8 fw ht u o a s h ho   o   d4 f8 hq w e a s h i    s k l h d6 0 eh t o a s h ho    e  ug f
d5 f9 sw r y p s-d-f d    18us

3. Crying over you – Justatee 
h o s os o s a s d sq t i h hg sf dp 8sfo w t uos/ o o sg-f-td-s-sd 9 w radh / is-is-a-ws-d-d-0-e-

tups / o-ps-ps-a-es-d-4d 8 qis w e o u y / o s qd 8osf-wd-ts-usf-d-s-f-f sf g th-h w 9od w e rs ysd-

a o r 6 / 0pf-epf-rpf-tpf-d-d-s-us s-a-es-4s 8pf-qpf-wpf-epf-td-id-s-s / i t q 8-wp-ts-ud-d

s-s-d-od-s-s-p-us-d-tf-f-5-9od-wod-es-rs-a-ya-p-a-a+a-s-rsd s-pw-6-0pf-epf-rpf-tpf-d-d-s-us / o-

s-a-ts-d-4s-8pf-qpf-wpf-epf-d-td-s-s es-a-qs-d-8f-wd-ts-us-d-s-s-d-od-s-s-p-us-d-tf-f 5-9d-w-e-

rsd-y-ofg-d / is-is-a-ws-d-d-0-e-tups stup

4. Có khi nào rời xa – Bích Phương
e t o p 4u 8 q u 5u y wy u 6 0 t u
e t o p 4u 8 q u 5u y y r 6t e t u
j h f d 4f 8 q f 5f 9 d f6 0 t u
j h f d 4f 8 q f 5f 8 9 d s 6p 0 t u p-a-6
d-f d f p 4 p 8p o qp d d 5 9 w r
d d h h 3f 7 f 0f d d s 6 0 t u
p a s d 4f 8 qf f g f d 5 9 w r sd s a 6p 0 t u op o 6p
d-f d f p 4 p 8p o qp d d 5 9 w r
d f h h 3f 7 f 0f d d f 6 0 t u
p a s d 4f 8 qf f g f d 5 9 w o d d d h 6j 0 t u 0 op o jp6
p p p a 4s 8 q t o o o p 5 9a w r
a a a 3 p p o 0o u u y 6u 8 t u
p p p a 4s s 8 q s d d d d-f 5d 9 w r d-f d s a 6a 9 t u o-p-6
p p p a 4s s 8 q t o o o p 5 9a w r
a a a 3 p p 0o u u y 6u 0 t u
p a a 4s 8 q s d d d f 5d 9 w r d-f d s a 6a 0 t u o-p-6
j j j k 4l 8 q l z z z x 5z 9 w r z-x z l k 6k 0 t u o-p-6

5. Let it go – Idina Menzel

G0r h a G  h  a h7w G a h  G  p f9e G p f  G  p d60    s    G0r h a G  h  a h8w G a h  G  p f9e G p
f  G  p d60    pS  pS p a0r  a  a  a a a8w  p o  o o p9e p    o I u 60     p a0r a a a   d d 8w a    o o
p9e a   p o p 60    9r  a a  d  f 8w d  a  d  d 9e d  s  a  s a60    p    0r  a a p o  p 9e  a a p  o  60
u 60    9e  p p  d  d 9e p  p  f  f 8w  f d f f  d f8w G  h  G  G 9e  p p  d  d 9e  p p  f  f 8w      8w
d f8w G  sdh    8w    f G h wy     d d j 9e    h G f0r f f  f G  h 8w j h f G h wy     k j j9e     h j k0r  k l
k j h8w     k-l-z5    k59   j26      h  h  z37  k27  h18        h h G7Q    d7Q   j^q        s  s a s a s s a o
y s  s a 69  s-f-l

6. She neva knows – Justatee 
0 r u d o d / 9 e y d o d / 8 w t d o d / 8 w t u I o p o / 0 r u d o d / 9 e y d o d / 8 w t d o d / 8 w t o
p a s a 0 r u d o d / 9 e y d o d / 8 w t d o d / 8 w t u I o p o / 0 r u d o d / 9 e y d o d / 8 w t d o d /
8 w t o p a s a 0 r u d d d a au p p a / d d f d a d o up / y y o o p a p o p od / d d d a a a d a p p
p a p p p o do o o / o o h h G G f f d o f a / d d d d-f d d a a p p o do o o h / h h G G f f d d p a a-
d-f d-a d-a p p p p a d d-f-d a p o h h h h G f G h / h h h d d d d dh G f d / G G G h h h d d d d dk
j z k k j h hk / hk hk j j j k j h j j h j j h h h h h G f G h / h h h d d d d h G f d / G G G h h h d d d d dk
j k-z k k j h hk / hk hk j j j k j h j h d h f / h h h h G f G h Q T I f p f / 0 r u f o f / 9 e y f o f / 9 e y I O P a p / Q T I f p f / 0 r u f o f / 9 e y f o f / 9 e y p a S d S Q T I S

7. Trót Yêu – Trung Quân Idol 
o p a a8 dw ay dw au dw ta d / 7p d rp d p d p d / o6 d0 ot d 9p / a-s-a5 9 Q w r y I o / a8 dw ay

dw au dw ta d / 7p d rp d p d p d / o6 d0 ot d 9p / a-s-a5 9 Q w ry / 8a aw yp au / o p7 Q ru y/ I-

o6 0 r o0 I eu y 6 9 Q w r y I / o a8 aw up aw t w y / o  7p Q ru p ry I-o6 0 r / o-o9 I yp o 5 9 w Q w

r y I  a8 aw pr aw u w y o / p7 Q-o-ru y  T Q /  y o6 o0 r o9 eo py e-ay 6 9 w Q / w-r-y-I-o-p-a-d-a8

aw pt aw  u/  o p7 Q ru p / u-6o 0 r o-6o I py o  w r y o p o9 wh G G w ft  ru ru /  o G f f7 Q r dy /

ra-s-d7 d6 s0 se ht 0 G d a5 / 9 w 9 w 9o hw G G w ft  / G ft dw d7 d rj hu /  fr-G-h9 h6 f0 G hr  fu-

G-he h8 w t f G h ru / jt d-j-9 e y e I e y/  h9 G G w y fo  / o rh f ft w do /  ra-s-d-d6 s stu h 2 G de a

5 w y w i / o wh G G w y fo  / G tf D D D jr-h-r /fu-G-h9 h f G-h t u / f-G-h h8 fw G hy u o / js t j9 e y

I p d j z j-z-b

8. Forever  – Stratovarius 
s6 8 f0 e 3d 7 0s wa p4 0 qo ei u1 8 0 w i2 o9 pq se a5 7 9s aw p6 u8 s0 ae pt   p-s6 8 f0 e d3
0 ws ra  p4 8 q eo-i-o1 8 0 w-u-i2 9 qu ey a4 7 9o w p5 a8 s0 e a3 0 W r s6 8 0f e d3 0 ws ar
p4 8 q eo-i-o1 8 0 w i2 9 qu ey a5 7 9o w p6 8 0 e t   s6 8 0f e d3 0 ws ra p4 8 q wo-i-o5 8 0 w
i2 9 qu ey a5 7 9o e p6 a8 s0  se a3 0 W r s6 8 0f e d3 0 ws ra p4 8 q eo-i-o1 8 0 w i2 9 qu ye
a5 7 9o w p6 8 0 e t  s a p4 8 qa es d5 7 9f gw h38  d27 d s6 8 0s ae p4 8 qa se d5 7 9s wa
s6 a8 p0 8 e 8-u-s0 a p6 8 0a se d5 7 9f gw h38 h d27  d s6 8 s0 ae p4 8 qs e d5 7 9a w s6a8 p0 e t

9. Song from secret garden – Secret Garden 
u p a 6s 0 t a 9s e u 5s 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i 5s9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t u p a 6s 0 t a 9s e u ws 9d ra p 0a w u a

qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i ws 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e

r t a s h  qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6 0a  rs uf 9g e i p 5g 9h af os 0f u r e [w] a 5s h qj t p 9j k rh ig
0h r o a 6h j rg uf 9g e i p 5g 9h af od 0f r u I O u p a 6p 0 e r t qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r 6tup10. Người yêu cũ có người yêu mới – Hamlet Trương

J j-J-d-j-J j-J-d-j-J j h h G  J j-J-d-j-J j-J-d-J-l J h h j  d o-p-P-d-D o-p-P-s i-g-s-D d  g D  D-D d  s

a o-o I y P s-P p o-i o i Y y   w-t  Y y-y o-P pt ue ot py  d J  l-J j  h-g h g D d  i-o-s D s-d  h J j h j

o-p-P  p-o-p-P  s-P-p  i-i-t-y  Y-i-o  i-Y-i-o  p-P-p o-I-o-p  h-j-J  j-h-j-J  l-J-j  g-J-l-z  l-z-Z-c-Z-z-l z-

Z-z-l-J l-z-l-J-j-h-j   h H J k  J-H-J-k  L-k-J  G-G-S-D  f-G-H  G-f-G-H  J-k-J  H-h-H-J  H-J-k  J-h-J-

k  L-k-J  G-k-L-Z  L-Z-x-C-x-Z-L Z-x-Z-L-k L-Z-L-k-J-H-J  Y a  P-O P  O-I O I u Y   W-T u T-Y  O-a-

P i o O-P  D k  L-k J H-G-H G f D  O-S  S-f-S-D  H-k-H-J k J H

11. Happy – Pharrell Williams
qet qet qet qet qet  s-g-g g s-s-s-D-D-g p s d -D D d i-s p  H-H-H H s-s-s-D-D-g p s d -D D d i-

s p g g g-h  D-D-D-d-g p s d -D D d i-s D  D-D-d s  P-P-O-s-p p s d -D D s-s D l-l-g-D-g g g g

g -g-D-g g g D-g-q-q q q-q-q q-l-l-g-D-g  H h g-D g-D-g g g D-g-q-q q-q-q q-l   J   J   j   l   J   J   j
pgq

12. Cô bé mùa đông – Thủy Tiên ft Đăng Khôi
u p a s4 8 aq s d5 9 ow f8 gw ft d s6 0 pe a s4 8 aq s d5 9 ow f8 w t y u

uf pj ak sl 8 ak sl dz 9 ohw fx gc fx dz sl6 0 pje ak sl4 8 akw pj ak5 9 ohw pj6 0 e r t 6 0 e r t

p a s6 0 at p o5 0 r p p4 t8 t q w o pqe t8 t w p pe a s6 0 atu pe o5 0 r o p4 p8 oq ie ory

p a s6 0 at p o5 0 r p p4 t8 t q w o pqe t8 t w p pe a s6 0 ae pt o0 w r o pq r at s a3 6 8 W r u O

a f s6 0 e dt u st e a0 pw or o p4 8 oq i4 u8 iq ot p a s6 0 de s6 a3 p7 o0 o p4 8 pq a4 s d5 9

w r y o a dzh5w f8t w otu fw dw5 9 hwr dq s6e 0 uet ups0 a30 7 p0w o7 p4q 8 aqt sw o8t w atu

sw f2 9 f3 0 d4 q s6 e d5 w p4 o59w  f8t w otu fw dw5 9 hwr dq s6e s0 uet s0 a30 7 p0w o7

p4q 8 aqe s8 d5w s a s6 0 ae r t u p s fj

13. Tears – Giày thủy tinh OST


e u l k j f h hy p s g /  w y k j h d g gt o s h f / q t j h g s f f E i P d / r y i d f g d g0 W y / f H j k 6 0 lf

kd js f h h9 e u gdi / 5 9 kd js ha d g g8 w y fsu / 4 8 jse ha gp s f f ^ q t diy / s a7 e Y d 3 W sy

p6 0 e r / pt ay su fo gp e u gi gp ha js lf 9 e JE cg xh8 w y / lu h js J J 4 8 w jse t s lf zg ^ q E t /

zg lf J js h5 9 e E h gp f0 W r u / f d S d fo6 0 e T u / fs gd h g2 9 e gy hp jd l5 9 e /  JE cg x 5 9

e lt hs jf J J 4 8 w  / je lt zg ^ q E zd ls J jp ho5 9 E gi r i f g f6 e T u / ha gp fo2 9 e dpi y p fo e y

di9 6 0 se a p u o o2 6 9 ie t / s a5 9 aw p o y i i1 5 8 u w t / a p4 8 pq o i t u u ^ q r y / t y7 9 q y

u i y i0 W y u / H js kd l6 0 lt kd js f h hp2 6 q ge y p s lf k5 9 d h / kr js ha d g go1 5 0 fow t o s

kd j4 8 s g / je h gp s f fi ^ q r diy / y i s a7 e Y d 3 W y O s r u p6 0 r t / y u O p a s d f G H j k l x

l x b

14. On rainy days – BEAST 

j6 s f j k0 s l k jq s g j h8  /s g j g9 s l g d5 o a d g8 s h g s d f8 /h f l6 f j l z0 f l k jq /s g j h8 s g f

g9 s l j k0 d l k j6 u p s s f j /e u p j j j l0 lr lu k lq t i /j j j l8 lw lt zư z9 e y  /l k5 k9 kw g g8 hw gt sw

d f8 w ht f /e u p l l l x0 zr lu k lq t i /j j j l8 lw lt zw z9 e cy xe z0 lr ku k6 0 je r t. / l z xq xt xi xo bp /x

z lq z0 zr zu zi vo /z l k0 l9 le ly le cw xy co v x8 w t y u  /x zo l jq jt ji xo xp xs /lq z0 r zu xi zo lp /z x

c9 e xy z c7 x z c3 7 x0 xn. /s d f6 0 je 0 k3 7 h0 /j4 j8 hq g8 f8 w /dt sw d9 e dy d h5 9 jw f 8 w t

w u w /st d7 f6 0 je 0 k3 7 h0 /j4 j8 hq g8 f8 w /dt sw d9 e dy d f0 dr su a p6 o e r t

15. Chỉ anh hiểu em – Khắc Việt 


E i P d g J / e i p s g j / w y o d fp g s-f-h8 / w t u o s f h l / p s o qi t i i o i t qo s0 t u  / s dt f pg9 e

y  / pg pg f ed s8 e t / p P s di q / di di s P s6 q e / ti o p PY  9 / P P  s p o8 w / tp yp up s o qi t i

i o i t qo s0 t u / s d t f0 gp e gp gp gpy f e d9 s8 e t / p P s di q E / di di s P s6 qp eo 9i e /  y y

P 9p P od os os 8 w t y u o s f h / p o i o qp t / p o pi o t qi s0 t / u pd s tp s0 dp e dp s dy s e s9

p8 e t / d s ep s dp q d s d s P s6 qp eo 9i e y / y P4 P9 pe PE P i 8 wp to yo u o s f h / u y p o i

o qp t p o pi o ti s0 t / u d s tp s0 d9 e d s dy s e s9 8p e t / d s ep s dp q d s d s P s6 qp eo 9i

e / y y P 9 wp P / y yo8 w t w yo i t u i4 8 q e t i t e afh e t / ji h g h ji s  / j h gj h gs lu s f / z l sj lu zy

/ z l zd l jt p s / z l jp l z i  /z l z l i J le ji h g9 e y / d J J je JE j g jw ht hu o s f h l  /  p o i o qp t / p o

pi o t qi s0 t / u pd s tp s0 dp e dp s dy s e s9 p8 e t / d s ep s dp q d s d s P s6 qp eo 9i e / y y

P 9 wp P E e / y yo8 w t / o i u i8 q e t i p s gsp /

16. Blue Danube 
t t u o 8o wr  /  fh fh wr  fs fs wr  / t t u  o 8o wr  / gh gh  wr ga ga wr  /  r r  y p qp w r gj gj  wr  gaga wr / r r y p qp wr  fj fj  wr  fs fs / t t u  8o s wr   hk hk wr  hf hf wr  /  t t u  8o s wr   jl jl  w r    jg jg

wr   y   y  i p 9p /  I o wf  /   6s wu wu wy wp wo wt s s s

17. Em không quay về – Hoàng Tôn 
oa5 9 oaw 9 oaw 9 dw 9 9p e py e py e dy fe ao0 w ao0 w ao0 w dr w 8uo w tuo w tuo w to wp

/ 95 d a p-a p-a-p d95 a 9e d a p-a p-a-p d p 0r / d a0r p o 0r 9r o-p-sw8 a p o8wt o-p-a5 p9-a

p9 aw p9 dw a9 / 9p o6 p 9 o6 p9 o6 d9 p6 / o0 I o pw / yr w 0 wu I-o-I o pw tu yw /

8 a5 p9 arw p9 arw p9 dwr a9 p9 oe p y oe py pe-p fy de a0 dw p ow o0 / w a8-a-a-s a0 p otu

wt /s6 s s 0e s d d a r p o8 ow o t d d5 9 w e r / o p a s6 s0 s s d7 d a r p o8 w t y u tuo /

d d f h h 5 9 w e r / w h9 h h5 h j G 2 6 f9 de / 9 d d2 f h h 3 5f 7 0h w f d h wr d d d0w d f8 d0 s

w / t tuo d d f h h 5 9 w r w r w 9 5 9h h hw h j G 9 Q ef dy e y e Q 9 / e d dy f h h 30 f d7 h 0 f d7

h w / 9 j0 j j 8 h w t w u w d jt j jw 5 h9 w 9 wroa

18. Em nhớ anh – Miu Lê
[9] W E Y h D g / H h g D / D P s / [9] W E Y  h D g / H h g D / D P s / P P P D D / P P P D g / P

P P D D O O g D / P P P D D / P P P P P D g / P P P D D g D H h g D g / J J h h g g g g D g—

D  / J J h h g g g g D g H h /D D D g / D g G H   H G D g D g D / J J H h H J / J J H h H h g D D

/ g h h g g D D g D / J J H h H J / J J H h H g D  d D d D  g D g H h g D g D /  h g    g D g / P s

d D g j / h h g   g g g D g D / D D D D  D D D g h h / h h g  g D g g  h D  h H H J  / J J H h H J /

J J H h H h g D D  / g h h g g D D g D / J J H h H J / J J H h H g D  d D d D  g D g H h g D g D /

h g    g D g  [ 9 W E Y  PT]

19. Fiction – BEAST 
h G a a a a a a / h G d d d d  d d /  f d  o o o o o o /  o p a a a a p p /  ha G a oa oa oa oa oa /
ha G dp dp dp dp dp dp /  fo d uo uo uo uo uo uo /  uo p ao ao ao ao yp yp / ha G uoa uoa uoa
uoa  p a d ya /  ya  p a  ya  /  ya p a d uoa  / uoa pa  uoa /  o o o o p yoa    yoa a yoa yp
h G a  y-o-p-a  y-o-p-a  y-o-d  /  h G d  y-I-p-d  y-I-p-d   y-I-p  /   f d  o ou o ou o ou o p a  y-o-p-a
 y-o-a-p  /  d h G a  of of of of  od od p o o o  p / pf pf pf pd pd  a-p-o-o p-a-o a o a o  /  o pd d d
d d f pdg /  f f G h fhk  ryp ryo ryp ryo /  f f G k dag  ryp ryo ryp ryo  /  d h G G osf / f h G G osf  /
osf d opd opd  p o p  ryp  / f  f G h fhk  ryp ryo ryp ryo  /  f f G k adk ryp ryo ryp ryo / d f f d d fo fo
p fo fo p fo fo p fo fo G had ery /  PG PG PG PG PG fo
20. Full house
f G h  j  ak f k ak  / h j kda  l z xo k z lf   /   k j G h j k w r t  /  o p a d su  a p I o p a  5 9 e r y  I  /o p a d su a p I   o p a  p a u  /  u I o o o o I u I a / uop o I o  I u / u a a s /  s s a p  s / s d s 5a 9a

wa ra ya p o a / a s a p p p p o I p /  p o  I o p ta  / d z k l l l k j l / l z l k k k k k j h k /  l k j /  j j k l l   /

l l z x x  / Z Z x C C  / x C v v v v v C C x x l l /   x v C C C C C x x z z k k / l z x    x x z l k J   L C x

x x Z Z C C  /  x C v v v v v C C x x l l /  x v C C C C C x x z z k k /  k l z x   x  Z x C x  k j  h     j k l

z k ak /   D f G G d /   o p a d su a p I o p a  p a u / a s a S D     u o a f

21. Love paradise – Kelly Chen 
g g f p P s   4 8 e q  / s s s d f g   2 9 e q /  g g f d s s 8 q 8 / s g s p P s o 8 w t / s s d p P s 4 8

r / s s s d f g 2 9 e q 0 / s g h j h g    h j h g   j j h h   8 w t y t / s J j  s J j  p h h  p h g  8 q e t / g l J

J j J j   g g s h h j j h 2 8 0 w / s J j   s J j  p h h j h h g   1 8 q e  / f d J J l j h  /  d s h h j g   1 8 q e /

s s d g g g   f f g /  g s p s g    g s p s g    g s p s g h g h   h d P d h   h d P d h    h d P h h d Pl-l J-

J j-j-j h-h g-g f-f-f d-d-d  s-s-s P-P  d s  f-f-f-f-f-f  g-g-g-g-g  h-h-h-h-h-h   J l z x c v b B  m l m g g f

p P s   4 8 e q  / s s s d f g   2 9 e q /  g g f d s s 8 q 8 / s g s p P s o 8 w t / s s d p P s 4 8 r / s s

s d f g 2 9 e q 0  / s g h j h g    h j h g   j j h h   8 w t y t / s J j  s J j  p h h  p h g  8 q e t / g l J J j J j

g g s h h j j h 2 8 0 w / s J j   s J j  p h h j h h g   1 8 q e / f d J J l j h  /  d s h h j g   1 8 q e /  s s d g

g g   f f g /  h j h  l c /  x c x z l l /  j J l h j h / s J j  s J j  p h h  p h g  8 q e t / g l J J j J j   g g s h h j j h

2 8 0 w /  s J j   s J j  p h h j h h g   1 8 q e  / f d J J l j h  /  dfds h h h j g /  s s d g g g fgfgfg f g /  l

z l J j h j  / J j h g f g  8 q t / J j h g f g   4 q e t  8 0 w 8 /  l   z l J j h j /  J j h g f g  8 q t  /  J j h g f gq4

22. Mất trí nhớ – Chi Dân 
s d f g h s d / p a s a s u a / a u p s s s d o / p a s a p s f d /

s d f g h s d / p a s a s u a / a u p s s s d o / p a s a p s f d /

s d f / d s d / p a s a s u a / p o p / s p o /

23. Pround of you – Fiona Fung 
di q de D sg q he j DJ 9 do D g4 9 q / g P2 [6 9] ho g2 J g9 P D2 5 w P9 si 8 / diq 4 di D sg

q P s dw d9 dw D g4 9 / sq d D2 [6] D9 d P2 [6] D9 d D1 5 o P s4 8  / P se dp q de D g6 q he

jt J5 J9 dw D9 g4 9 sq de D2 d6 D9 J6 J2 [6] / s9 dq D1 d5 D8 l9 l4 8 / J j QJ E lq z6 lq J j J5

9 w / J j4 g9 gq P h [6 9] h g2 P6 P d so 5 2 /  d D2 g J j8 J6 q E / ly zg lq J jq J 9 w / JE j4 g9

gq P h [6 9] hw g4 g8 J je J6 q y i P /  P-s-d-D-g h g D-d-D g 9 w / P P 9 q h g J [9] P s d D g

h g D d s / diq 4 di D sg q P s dw d9 dw D g4 9 / sq d D2 [6] D9 d P2 [6] D9 d D1 5 o P s4 8P

se dp q de D g6 q he jt J5 J9 dw D9 g4 9 sq de D2 d6 D9 J6 J2 [6] / s9 dq D1 d5 D8 l9 l4 8 / J

j QJ E lq z6 lq J j J5 9 w / J j4 g9 gq P h [6 9] h g2 P6 P d so 5 2 / d D2 g J j8 J6 q E / ly

zg lq J jq J 9 w / JE j4 g9 gq P h [6 9] hw g4 g8 J je JDP /  h h h j4 j h8 g4 g2 de o59 / P ws d D

d D d D t w / d D d D l l4 /  j QJ E lq z6 lq J j J5 9 w / J j4 g9 gq P h [6 9] h g2 P6 P d so 5 2 /

d D2 g J j8 J6 q E / ly zg lq J jq J 9 w / JE j4 g9 gq P h [6 9] hw g4 g8 J je J6 q t y i / i D E DY

h g9 E y P D w t PY sq t i o p / d P6 t i p s g [6 E J z c ]

24. River flows in you – Yiruma 
el k l k il h l g s f el k l k il h l g / s f el s k l s f k l i o h l o h g o / tf o g o h o f wd y o p d s a es u o s

f u s d qf i p d f i f g th o s d h o / g f wd y o p d e-s-f-l s k l s f k l i / o h l o h g tf o g o h x oz z-x l k

el / s f l s d qf i p d f i f g th o s d h o / g f wd y o p s d s a es u o u s d s a qs / i o i s d s a ts d f g

h f d s wa y o p /s d s a es u o u s d s a qs i o i s d s /a ts d f g h f d s wa y o p s s d s a es

/u o u s s d s a qs i o i s s d s a ts d f /g h f d s wa y o p s s d s a es u o u s s  /d s a qs i o i s d s

a ts d f g h f d s wa  /y o p a s f h e-s-f-l k l k il h l g tf g h  /f wd y o s a es u o s d qf i p f g th o s g

/f wd y o p e-s-f-l k l k il h l g tf g h x  /oz o s a es u o s d qf i p f g th o s g f wd / y o p e-u-o-s

25. Viên đá nhỏ – Hải Băng 
h j k k d / d j j d / d h h a / a G G a  x z k j f / f G h d d j k / d f h h / d f h j /  d k / d j / d h / a G / x z

k j f f G h j k j h / h f h G h /  o o p a d d a f d / a a p d d a f d / G G G h h j k j h G G j d / d s a d

s s a d s / s s  a s d a / a a a p p o p d a p  / o o p a d d a f d / a a p d d a f d / G G G h h j k j h G

G j d /  d d d f h h f j h / f f d d h d j k / d f h h f k j j h j /  d d d k k k k k z / h j j j j k j / G h h h h h j k

h G f d / d d d f h h f j h / f f d d h d j k / d f h h f k j j h j  d d d k k k k k z / h j j j j k j / G h h h h h j k

h G f d / d d d f h h f j h / f f d d h d j h / d d  f h h f h G h /

26. Kiss the rain – Yiruma 
w t y 8y u u w t w t y u 5y o o w r w o p a / 6a s tus t u d d-f d s 3a w r w 3 s a o qo /p p t i t o i 3io o w r w t y 9u i eyi e y / e o i 5u w r i u 5y w t y 8y u u w t w t y / u 5y o o w r w o p a 6a s tus t u

d d-f d s / 3a w r w 3 s a o qo p p t i t o i 3i o o w / r w t y 9u i eyi e 5t 9 r 8t 0 w t u t u o

qp t i t q r t p 3o w r w 6 r t o 9o i wyi / u 5u y w t 8y u u w 8 t u o qp t u t 7 a a / p 3o w r u i 6o i u

9i w o w 9p t a s wf y / o y wd w t y 8y u u w t w t y u 5y o o w r /w o p a 6a s tus t u d d-f d s 3a w

r w 3 s / a s-a-o qo p p t i t p o i 3i o o w r w t y /9u i eyi e 5t 9 r 8t 0 w t u s a o qo p p t

i o i 3i o o w r t y 9u i i e 5t 9 r 8t 0 w / t 8-0-w-t-u

27 All of me – John Legend 
s -s -s S -S -S s -s -s P -P -P i  P-s-s s-s-s s O O  P-s-s s-P-s s-P-O-O-i  s-s  S  s-O  S  s-O O-

P  s-P i  s-s-s s-P-s s-P-O-O  s-s-s D-S-s s-P-O-O-i  s-s  S  s-O O-S S s-O O-P  s-P  S  s P-g

D S s  s s-P-O-O o  o-i-Y-Y i   g  g-D-D-S-s  s-P-P-O-P   s-D  s-g  s  P  O-s  s-s P P P O-P-i  s-

s P P P O-P-P  s-s  D  s-g  s-g-s P  O-s  s-s P P P O-P-i  s-s P P P O-P-P  s-s-S-D-H  h  g  D

s-s  P O-D-o  s-s-S-D-H  h  g  D s-s  s-P  i

28. Yêu sau lưng em – Vương Anh Tú 
c Z z l z l h l z c z w y o P  c Z z l z l h l J l z E i P gs  g D d s d s o s d g d 5 P e E  d s P P  o P  p

P ^ q E t  d d d d-D d s d s P p P   P h h h  h j J l h g q E y  g g D d D s i h  h g D g d  o d g D  o

D d P o P s d s   d d d d-D d s d s P p P   P h h h  h j J l h g q E t y E h g h j J w h J l l z l J j J  h5

9 e E y p   i p o o i o  p P q Y q y q E t i s s s s s E s P p P se E Y e t d s s s  s s s P s d g d t i t

d s d o  s d o P s d g d P y p i o P P w o P P o P s d s 5 9 e i s s s  s s s P p P s 6 0 e t d s s s

s s s P s d g de t i t d s d o  s d o P s d g d P y p i o P P P P 4 8 w P p  P q E t y   g h J J J J s

g J  j    J q E t

29. Demons – Imagine Dragons 
D D J   g  g D D J   g  g D D l   h  g D D H  H  H  D D J   g  g D D J   h  g D D l  g  g  D D H  H  H    J J J J h J  J J J Z z l  h h h h -h -H  H H H H -h -h  Z Z Z Z -Z -z  z z z z -l -l  h h h h -h -H  H H H H -h -h  h h J D -d   h h J d s  h h h h h H  H H H H h h   h  h h  g   h  J d s  h h h h h H  H H H H h J   g  g D D J  g  g  D D l  h  g-D D D H  H  H  D D J   h g g D D J   h g g D D l   h  g D D H  H  H     J J J J -h -J  J J J -z -l  h h h h h -h -H  H H H H -h -h  h  Z Z Z Z -Z –  z z z z -l -l  h h h h -h -H  H H H H -h -h  h h J -D -d   h h J -d -s  h h h h -h -H  H H H H -h -h   h – h h  h g   h  J -d -s  h h h h -h -H  H H H H -h -h  D D D D -g-D d  d d d d -D -d  d d d d -D -s   s s s s -o -O  D D D D -g -d  d d d d -D -s  h h h g -D -D  H H H h -h -h   h h J -D -d   h h J -d -s  h h h h -h -H  H H H H -h -h   h  h h  g   h  J -d -s  h h h h -h -H  H H H H -h -h   h  h h  g   h  J -d -d -s  h h h h -h -H  H H H H -h -h P h P h -h -g  P g P g -g -D  o D o D -o -O  O O O O -o -o

30. Beautiful in white – Shane Filan
8f w t w 5d 9 w 9 6s 0 e 0 3a 7 0 7 4p / 8 q 8 8o w t w 4p 8 q 8 5a 9 w 9 8s ws

ts ws 5a 9 wo 9 6 0p ea 0s 3o 7 0u 7 / 4 8p qa 8s 8o w tu w 4 8p qa 8s 5d 9

w 9 8s ws ts ws 5a 9 wo 9 6 0p ea 0s 3 / o 7 0u 7 4 8p qa 8s 8o w tu w 4 8a q 8s

5d 9 w 9 5 9 ws 9d 8f wf f tf wh 5h 9 / wd wd 9 6 9s es 0f 3f 7 0a 7 4 8s qs 8g

8f wg f t ws 5d 9 w 9 5 9 ws 9d 8f wf f / tf wh 9 wd 9 6 0s es 0f 3f 7 0a 7 4 8s

qs 8g 8f wg f t ws 5d 9 w 9 5s 9 ws 9 / 8 w t w

31. Why not me – Enrique Iglesias 
aw  y  o  a  d9y  I  a  d  h0u  a  G9y  a  f8t  o  s  f  w   o a -a-a p p9y o  o o o-p -o o0u   a a9y a-a -a s9y  s s s a p o w   o a a-a -p p9y o  o o o-p -o o0u   a a9y a-a -a s9y  s s s a p o a9ry   a s a p o a9ey   a a d f 0wr f f f f9ey d d d 80w   s a p o awry   s a p o a9ey   a a d f 0wr f f f f9ey d d s 80w     wryo  o  o  o o p9ey  a  a   p0wr  o  o9ey  o a p80e  o  o  o o owry  o  o  o o p9ey  a  d   f0wr  d  s9ey  p  o80w    o o p awry  a   a d9ey f G G  f f d s0wr  p  9ey  o o80w p  o

32. Price tag – Jessie J 
q q g  gq-gq gq g w e e f  fe fe-fe f t 9 9 d  d9 d9-d9 d q ^ ^ P  P P-P P P 8-9-q q g s-s-j-j-j-j-h g-h     h-h-h-h-h-j g g   d-s-g g g-g-d-s-g g g-g-g g g g-g-g-g-s  h j  j-j-j-j-j-j-j j h-h   h-h-h h h h g-g  d g g-g d-s g g g d-s g g-g-g-g s  h j   j-j-j-j-j j j-l   z-z-z-z-z j-h-j    g-h-j j j -j-J-J-J-J-j g-g  g-g-g-g-g-j-g j-g j-g   g-g-g-g-h-f h-f h-f  f-f-f-f-f-f-g   d   f-f-f-f-f-g   d    g-g-g-g  g  g-g g-g g-g-g-g  f  f-f f-f f-f-f-f-g   d   f-f-f-f-f-g   d   j s j s j s j s h s h s h g-s-P-p-i i s i s i s i s i s g s g s g s-d-g s-d-g g  s-d-g g f s-d-f f  g-s-P-p-i-y-i t-y-i i  t y t i s g s-d-g  h  hsp4

33. Roar – Katy Perry 
yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi   P-g-g-g d d s-s P-P  g-g-g d d s-s P-P  P P s-d g-d   P P s-d g-d   P-g-g-g d d s-s P-P  P-g-g-g d d s-s P-P  P P s-d g-d   P-P P s-d g-d  P-g h g  d-g h g   h g g-d d-g h g  P-g h g-d d-g h g d  g g g-d d-s P P  P-g h g  d-g h g   h g g-d d-g h g  P-g h g-d d-g h g d  g g g g h J J  h g J  h  J J h g J  h g J  h g J  h  g J l z l  h  g  J  J  h  J J h g J  h g J  h g J  h  g J l z l  h  g  J  J J J J-h-g  g-h-J J J J J-h-g  g-h-J J J J J-d-s J l z l  h  g  JP

34. Liên khúc nhạc JustaTee
e u p s h  s h w y o a h  a h q t i p h  p h q t ip a sw y do s fe u p s h g u-f-g-fw dy o d f d so a hq t i os    q t i p w y os h e uh pf d d se su sh w yh fo d dy s fw d q st i o   ft d w dy o a   sy h e hus fp d d s su h w hy fo d d s fy d q ts i o  p ft fi w yda o a f d so d fe u fp d f d su j w hy ho f f d sy d fq ft fi dp f d sq ft w dy o a f d sy d fe u pf d f d su j w hy hw fa f d sw dy fq ft fi dp f d sq l w ky o ha  f d k ke lu lp s h h he lu w ky ho fa  d w ky kq lt li hy h h hi x q zt vi xp w zy lo xa e u p hs  x xu z w zy zo xa  z lw z zq tl i zo zp ls  lw ly lo la k j ko k ke lu lp s h h he lu w ky ho fa  d w yk kq lt li hp h h hs x q zt vi xp w zy lo xa e u p h  x xu z w zy zo xa  z lw z zq lt i zo zp li  lw ly lo la k j kw l e u p vs  x p l w y o ak  h o f 0 r u oh s  d e su dp f w ys o h q t i pv  x i l w y o ak  h o f 0 r u oh s  d e su dp f w dy fo h jq t i p j  hq ht w fy fo fa  d fw g h0 r u o h f fu f de du dp f f h au s q lt li lp ls l li l w ky o a f h ao s 0 kr ku ko k j ku l e ju p a s d f h jq t i p d  li k w hy o ha h f fw g h0 hr hu ho h f f0 fr e du fp s  d fe h jq jt ji jp j j jq jt w yh o a f h aw s 0 kr ku ko k j ku l 6 0 e r  t 0 u 4 8 q tw  e8 w 8 w t y  u w or or5 9 w yr  t 9 r s6 p0 ue at p u oe  s4 pt uq ae p u pq a s8 ow it u s d sw a 5 o9 w ru  y w  6 p0 pe pt-a -s e p e pt-p-pi p a -s t o o8 ow ot  o o-o-o8 sw a5 a9-p-w oe or  w  6 p0 pe pt-a -s e p q pt-p-pi p a -st o d8-s-w st u f f ft g f5 9 dw e r s sw a s6 0 se r s s-s-st ae s4 8 qs w  e t f f8 dw dt su s a-a-at p a5 9 w o  9 ws a s6 0 se r s s-s-st ae s4 8 sq w  e t h h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w e r of h j6 h0 je hr j ht fu d 4 s8 q pw a e st  h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w e r y of h j6 h0 je hr j ht fu d q st i p a  st  h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w ed-d-f d sr a se u p h -o  s   o s a s d sq t i h   g  fs  dp  s  f8 w t suo  o    o g f dt s d5 9 w rh     s s a sw d d6 0 e ts -o    s s a se d d4 8 sq w e p  o  u y o s  dq  f8 dw st fu  -d s f    f g ft f 5 9d w e sr  dy a   o  r  6 f0 fe fr ft d d s su   s a se d s4 f8 fq fw fe dt di s s   i  t q 8 pw st du d s s d di s s p su d ft f 5 d9 dw se sr a ay p a -a-a s dr  s pw 6 f0 fe fr ft d d s su   o s a st d s4 f8 fq fw fe d dt s s   se a sq d f8 dw st su d s s d do s s p su d ft f 5 d9 w e rf y go f   o a s d f l6 0 e r t u pk h    u h lt k 4 8h hq hw e t i s    s st d f8 w gt y hu  g f  g  h u h ht j j5 9 hw he  r y h jo j j j ky -hw  l6 0 e r t u pk h   u h lt k 4 h8 hq hw e t i g  f -dt s se dq f8 w ft y hu  g f o g  h u h ht j j5 9 wh he  r y h jo j j j jy j kw  l6 0 e r t 0 e tu   w t r t0 y t4 8 q w e 8 q to  i  u y t8 y u8 w t y  w uo   w i u u8 t y5 9 w e r y o pd   y o a s d8 fw ht u o a s h     d4 f8 hq e t a s h     d6 f0 he t o a s h     g f d5 g9 sw r y p s-d-f d    s a d8 fw ht u o a s h     d4 f8 hq e t a s h     g f d6 f0 he t o a s h     g f d5 f9 sw r y p s-d-f d   r  fw g h8 hw ht hu ho h g f d f f s o  fu gt h4 h8 hq hw he ht gi f d f f f e p sq d f6 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de f5 d9 dw se sr dy jo  h     w yf g h8 hw ht hy hu h g f d f f s u  ft g h4 h8 hq hw he ht gq f d f f f e p sq d f 0 ef t fx u fx p fx  fx   p st de g5 f9 dw sr s p d w doy   r  sw a d8 fw ht u o a s h   o   d4 f8 hq w e a s h q   s k l h d6 f0 he t o a s h    e  gu f d5 f9 sw r y p d  do      soy    ayr    18u-o

35. Người nào đó – JustaTee
6 0 e r  t 0 u 4 8 q tw  e8 w 8 w t y  u w or or5 9 w yr  t 9 r s6 p0 ue at p u oe  s4 pt uq ae p u pq a s8 ow it u s d sw a 5 o9 w ru  y w  6 p0 pe pt-a -s e p e pt-p-pi p a -s t o o8 ow ot  o o-o-o8 sw a5 a9-p-w oe or  w  6 p0 pe pt-a -s e p q pt-p-pi p a -st o d8-s-w st u f f ft g f5 9 dw  d s sr d f6 0 fe 0 d-dt s pe o f4 8 d-fq d8 de s pq o 8 w tj jw-h u f gt hw h5 g9 fw d9 r  s-s d f6 0 ef d0 dt s0 pe o0 f4 8 dq-f d8-de s8 pq o 8 w jt jw-h u f gt h h5 g9 fw dr  of h j6 h0 je hr j ht fu d 4 s8 q pw a e st  h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w e r y of h j6 h0 je hr j ht fu d q st i p a  st  h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w ed-d-f d sr a se u p h -o  s

36. Maps – Maroon 5 
H H H k H H G H H     H H H G  f G  H    H H H k H -G  f S    f f f G G f D  S    H H H k H H G H H    H H H G G f G H H    H H H k H -G  f S    f f f G G f D S S   f D S  S  S  S a S  S  S  f D S  S  S  S a S  S  O  G-f-G H-H  G-G  f  f H H-H k j H G f H   f-f-G G-G H G f f G H  G G  f  f H H-H k j H G f H    S S G G-G G G f D D S -H -S-S-S S S a S H S-S-S S S a  k H H G G f f S -H S-S-S S S a S H k H H G G f f S

37.Jar of Hearts – Christina Perri 
8t o o s s d D ow  i-Y i-o   qy -i-i i i o O iqt Y-i  q W t wt  o o s s d D ow  i-Y i-o   qy -i-i -i-i -i-o -O-OW    t-w 8q O-s d-D  D   g-d     s d D D D D  P w qy  qy  w  w  P-P-P-P D D-g   g-g-g D d D-d-s  s-D-D -g D-D   D D g D-D   P-P -P-D -D-g   g g g D d D-d-s   D D g -d-D   D-D-D g D

38 Iggy Azalea – Fancy (Explicit) ft. Charli XCX
Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-P -o -i  Y   P-P-P s P o  Y P -o -i  Y   i i i-o-i Y-t  P -o -i  Y   P-P-P s P o  Y P -o -i  Y  t-t-o i-Y-i Y-y-Y y t  o  t Y  i   o o o o-O-o-i-Y  o  t Y  i   o o o o-O-o-i-Y  i o  o  o o-i-o  o o-i-o o-i-o o-i-o  o  o  o o-i-o  o o-i-o o-i-o o-i-o  Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-Y  y -t   w-w-P -o -i  Y   P-P-P s P o  Y P -o -i  Y   i i i-o-i Y-t  P -o -i  Y   P-P-P s P o  Y P -o -i  Y  t-t-o i-Y-i Y-y-Y y t

39. Hòn đá cô đơn – Anh Khang 

s8 wo fu d d5 9 fr 9 s6 0u st d a3 p7 ow 7 p4 p8-s-ge q s8 ow ft s a5 a9 sr d s8 w u t s8 w-o-fu dw d5 9-d-dr 9 s6 0-u-st d0 a3 p7 ow 7 p4 a8 se s8 s1 5 0o 5 p4 a8 se f8 d5 9 r 9 8s w-o-fu dw d5 9-d-r 9 s6 0-u-st d0 a3 p7 ow 7 p4 8-p-ae sq s8 w otu  a5 a9 sr d9 s8 ow fu d d5 9 fr 9 s6 0u st d a3 p7 ow 7 4p p8-s-ge q s8 ow ftu s a5 a9 sr d s8 w u t s8 w-o-fu dw d5 9-d-dr 9 s6 0-u-st d0 a3 p7 ow 7 p4 a8 se s8 s1 5 0o 5 p4 a8 se f8 d5 9 r 9 8s w-o-fu dw d5 9-d-r 9 s6 0-u-st d0 a3 p7 ow 7 p4 8-p-ae sq s8 w otu  a5 a9 sr d9 s8 ow fu d d5 9 fr 9 s6 0u st d a3 p7 ow 7 4p p8-s-ge q s8 ow ftu s a5 a9 sr d s8 w u t s8 w-o-fu dw d5 9-d-dr 9 s6 0-u-st d0 a3 p7 ow 7 p4 a8 se s8 s1 5 0o 5 p4 a8 se f8 d5 9 r 9 8s w-o-fu dw d5 9-d-r 9 s6 0-u-st d0 a3 p7 ow 7 p4 8-p-ae sq s8 w otu  a5 a9 sr d9 s8 w u t p4 8-p-ae sq s8 w otu  a5 a9 sr d9 s8 ow fu d dw 9 fr 9 s6 u0 st d a3 p7 ow 7 4p p8-s-ge q s8 ow ftu s a5 a9 sr d so80wut

40. Crying over you – JustaTee 
se u p h -o  s   o s a s d sq t i h   g  fs  dp  s  f8 w t suo  o    o g f dt s d5 9 w rh     s s a sw d d6 0 e ts -o    s s a se d d4 8 sq w e p  o  u y o s  dq  f8 dw st fu  -d s f    f g ft f 5 9d w e sr  dy a   o  r  6 f0 fe fr ft d d s su   s a se d s4 f8 fq fw fe dt di s s   i  t q 8 pw st du d s s d di s s p su d ft f 5 d9 dw se sr a ay p a -a-a s dr  s pw 6 f0 fe fr ft d d s su   o s a st d s4 f8 fq fw fe d dt s s   se a sq d f8 dw st su d s s d do s s p su d ft f 5 d9 w e rf y go f   s s a sw d d6 0 e ts -o    s s a se d d4 8 sq w e p  o  u y o s  dq  f8 dw st fu -d s f  8f wf tf gu h h d d d  s s a sw d d6 0 e ts -o    s s a se d d4 8 sq w e p  o  u y o s  dq  f8 dw st fu -d s f  8f wf tf gu h h d d d  d d-f d d  se u p h -o  s   o s a s d sq t i h   g  fs  dp  s  f8 w t suo  o    o g f dt s d5 9 w rh   w t r t0 y t4 8 q w e 8 q to  i  u y t8 y u8 w t y  w uo   w i u u8 t y5 9 w e r y o

41. Mình yêu nhau bao lâu – Bảo Anh ft Hoàng Tôn 
S d f Gr I S g G h Ge I zS   G Gw u of u a u o     fT p S Dp fS G fe T uL S p f f9 w yd E u o eI       P a s S d  S d f S p     j h  D f g G h  j  k  L  z  x  C       a S d  S a  S   I p a   S d  p   u I o p a   o I  a   d S  O  P a S    a S d  S  a  S   I p a  S  d f G    G h  a   h G  a   G f  d  S  a    G h  a   h G  a  S d f  G  h  G     D f G h  h h  k   j   p j h G f G  G G  f   d   a a S d a G f f    a G f f   d f G  f  d G   G   D f G h  h h  k   j  p j h G f  G  G G  f   d   a a S d a G f f   a G f f   d S a

42. Mãi mãi – Lam Trường
s a s h g8  g  f  f  d5  d  f8  f a-s-hq  h  g  g  f5  f  d5  d  g9  g  d o p o s8 w r t   o f7 dw dr sy-d   a s6 q e t  s a p o5 0 wd-f-ft  d a7 s 6 0 e t s a p a 0 r fy au   o p 8 w e  p a s8 s5 8 aw ae r  d s8 w r t   o f7 dw dr s-dy   a s6 q e t  s a p o5 0 wf ft  d a7 s 6 0 e t  s a p a0 r fy au  o  p-a-st a-st a s-t-d-f t-g  h5 8 w e r o s h g8 t fu f  a s hq t g g   de h5 G8-h-w r yh gr dw g9 8 fw t y ud f h j7 6 0 e t  a s h h0 r y u   f gt f   g h jt f d y  yw  f f-d-s-d-s8 w r t

43. Chắc ai đó sẽ về  (OST Chàng Trai Năm Ấy)  – Sơn Tùng M-TP 
u y u o   u y u o   p p p p o i o   u-o-p p p a  a-p-a p s s  p-a-s s s s a p o   u y u o   u y u o   p p p p o i o   u-o-p p p a  a-p-a p d s  p-a-s s s s s d d   f f f h  f d d d h  f-d-s s s s d f a -a-s a  p-o-p p s d  a-p-o o a s  d-f-g g g g h f f d f d  f f f h  f d d d h  f-h-j j j j h g g h h h  f-d-f-d-f-d-p s  f-d-f-d-f-d-o s  d-f-g g g h  f d   s d  s

44. Because i miss you (Heartstrings OST) – Jung Yong Hwa
h-lt ko ld hf   le ku la xs   s9 e t pu a s d5 9 e ro   f8 w y fu g h j0 r hy do   jq t p di a j h8 w y u y t jq jt jp kq ky ka k0 r ho le u s f9 ge gu gt fo s-i-dw   5   f8 fw fy ft g h j0 r hy do   jq t p di a j h8 sw ay su   jq jt jp kq ky ka k0 r zo le u s f9 fe fu fi g f d5 9 e ra s d f8 fw fy fu d s h7 w r y t r s6 s0 sr st a p f5 0 w r a s p4 8 w se a s o3 7 w s d f g2 g5 g0 gq f s d5 9 r a7 s d f8 fw fy fu d s h7 w r hy h h s6 s0 sr st d f g5 0 fw r s a p4 8 w se a s o3 7 0 w d f g2 g6 g0 gq h f d5 9 e r s a d8 sw y u  o-p-s5 0 r ot  u p2 6 0 qi t tq   y   ur  o  a  d  f  h-z

45. Ngày xuân long phụng sum vầy

t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d^ iE iq i-d-s6 de i9 y-i-P5 p6 o^ i8 pq4 pq4 o81 t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d-d^ iE iq i-d-s6 ge i9 y-i P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 p4 q s0 p9 o9 w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 ^y q Ei o^ t6 0 i6 p5 P4 pq o0 i9 p8 i^ o8 p4 q 0s 9p 8o w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 d^ iE iq i-d-s6 de i0 y-u-P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 d^ dE-S-d^-f-gE s6 se-a-s6-f-ge P5 Pw-p-P5-d-sw-h-gq4 gq4 gq4 t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d^ iE iq i-d-s6 de i9 y-i-P5 p6 o^ i8 pq4 pq4 o81 t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d-d^ iE iq i-d-s6 ge i9 y-i P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 p4 pq-P-s0 g9 f8 sw su 8 d9 de-f-gi h9 6s 0 9 8 P^ Pq-s-dE ^ s6 s0-f-gt 6 5o 9o-p-PE-s-d5-f-g4 gq f8 p4 pq-P-s0 g9 f8 sw su 8 d9 de-f-gi h9 6s 0 9 8 P^ Pq-s-dE ^ s6 s0-f-gt 6 5o-p-Pw-d-s8 ht gq4 gq4 gq4p4 q s0 p9 o9 w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 ^y q Ei o^ t6 0 i6 p5 P4 pq o0 i9 p8 i^ o8 p4 q 0s 9p 8o w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 d^ iE iq i-d-s6 de i0 y-u-P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 d^ iE iq i-d-s6 de i0 y-u-P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4

46. Tạm biệt nhé – Lynk Lee fr. Phúc Bằng
dy p d  d  p d-f-e u p d f G f d r I S d  I o-p-o w oy o p e pu  dy p d  d  p d-f-e u p d f G j d r I S d  f G h w Gy do f e du S d    9 e y pe dy e dy e eS u p u p ua Sp du r I a I a Id a IS aw py oa p  u u I 9 e y pe dy e dy e eS u p u p ua Sp du r Ij a GI a I aG hI w Gy do fy e ud Sp du 9  e y ep y ep yp pe p6 0 Ie u0 e 0 eI I0 7 Q r Q r Q rI QI 5 9u wu 9u 6 y0 re 0e 9 e y e y e yp pe p6 0 eI u0 e 0 eI u0 7 Qy r Q r Q r Qy 5 u9 uw-I-u9 6 I0 e 0 9 e yI  yIp  yId S 6 0p peT p peT I eT p-a-7 Q ry  ry a rya a 5 9 p wru-I-u 0e u I0e I 9 e yI p pyI  dyI f 6 0 deT S eT S deT d 7 Q ry  ry a dry a d5 f9 fwr-G-f 0y d 0y  d0y d d0y d d0y  p0y d f6e S S6e S S6e S d6e d7r a 7r  7r d d7r a f5w d d5w a d6e d p6e-a-p 9y d-d-d9y d d9y p p9y f 6e d f6e-G-f 6e  6eG j k7r  7r  7r  7rd d a5w d f-5w-G-f 7e  7ed d d2 6 d9 6 d9 6 d9 d7 S6 S0 de S0 e d0 de a* d7 Q dr Qa dr Q dr j6 d5 d9 dw d7 f6 f0 Ge 3 2d 6 9d 6 9d 6 9d d7 S6 0 Se S0 e d0 de a* d7 Q rd aQ dr Q dr p6 a5 d9 aw p9 d6 0 fe d0 9 e y e y e yp pe 6 0 eI u0 e 0 eI u0 7 Qy r Q r Q r Qy p5 9y yw y9 r6 y0 ue-I-I0 9 e yI  yIp  yId S 6 0 eTS S eT d eT p a7 Q ry  ry p ary S d5 9 wrf d f6e G f6e d G9 e yI G GyI p ayI p d6 f0 eT f feT p SeT d-f-d7 Q ry  ry p ary d G5 h Gwr  f6e d 6e  d0y d d0y d d0y  p0y d f6e S S6e S S6e S d6e d7r a 7r  7r d d7r a f5w d d5w a d6e d p6e-a-p 9y d-d-d9y d d9y p p9y f 6e d f6e-G-f 6e  6eG j k7r  7r  7r  7rd d a5w d f-5w-G-f 7e  7ed d d2 6 d9 6 d9 6 d9 d7 S6 S0 de S0 e d0 de a* d7 Q dr Qa dr Q dr j6 d5 d9 dw d7 f6 f0 Ge 3 2d 6 9d 6 9d 6 9d d7 S6 0 Se S0 e d0 de a* d7 Q rd aQ dr Q dr p6 a5 d9 aw p9 d6 0 fe d0 9 e y e y e yd de S6 0 ea 0 ep 0 ea-S-d0 7 Q r Qa r Q r Qp o5 o9 ow I9 o6 0 pe 0 0a ar au a fu  au O a7 aQ au a fu G Du f * WS-a-Su f Su  Su f f6-G-f0 e f D7r f G7r f H0u  0u  0ua a 0uH f G7u  7u  7ua a 7uG f *T  *T  *T f f*T S k6e f f6e S f7r f S7r a 0u f-f-f0u f f0u a a0u f G7r f H7r G 7r  7r H k L*T  *T  *T  *Tf f S6e f G6e-H-G 7r  7rf f f0u f f0u f f0u  a0u f G7r D D7r D D7r D f7r f *T S *T  8T f f*T S G6e f f6e S f7r f a7r-S-a 0u f-f-f0u f f0u a a0u G 7r f G7r-H-G-7r  7rH k L*T  *T  *T  *Tf f S6e f G6e-H-G 7r  7rf f f3 7 0f 7 0f 7 0f f D7 DQ fr DQ r SQ Sr a( f* W fu SW fu W fu a7 O6 O0 Oe O* p7 pQ ar $ f3 7 0f 7 0f 7 0f f* D7 Q rD DQ r fQ fr S( f* W uf SW fu W fu a7 S6 f0 Se a0 f7 Q Gr fQ fu a f  f  a f-G-r Q a f G H G f T O D f  O p-a-p e pu p a r aI   fu a f  f  a f-G-r I a f G H k f T O D f  G H j e Hu fp G r fI D f

47. Ellie Goulding – Love Me Like You Do (50 Shades Of Grey)

s-D-D% ( W (s-D-DW ( W ([email protected] S^ S( s^ P( ^ ( s^-D-D4 8 q 8s-D-Dq 8 q 8s-D-D4 S8 Sq s8 Pq 8 qO s8 ! % * % * % * %[email protected] h^ g ( D^ D( ^ (s g^ 4 8 q 8 q 8 qs g8 4 8 q 8 q 8 q 8s-D-D% ( W (s-D-DW ( W ([email protected] S^ S( s^ P( ^ ( s^-D-D5 8 q 8s-D-Dq 8 q 8s-D-D4 8S qS s8 Pq 8 Oq s8 ! % * % * % * %[email protected] h^ g( D^ D( ^ (s g^ 4 8 q 8 q 8 qs 8g 4 8 q 8 q 8 q 😯 P PY%(W PY PY OY OY  PY PY [email protected]^(Y PY PY OY OY   Pi48q Pi Pi Oi Oi  Pi Pi PY%(W PY sY OY OY   Pi!%* Pi Pi Oi OY  Pi Pi PY48q PY PY OY OY   @^(     O-P-s-s -P P


48. Một nhà – Da Lab – Virtual Piano đệm hát
uto       ryo       eup      etp     8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q 8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q   tu    tuo    ryo    ryo    tup    tup    tip    tip    tu    tuo    ryo    ryo    tup     tup    tip    tip   8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q 8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q o t u t o t u t r r y r y r y  e e t t t t t y t t t t i t i i o t u t o t u t r r y r y r y  e e t t t t t y t t t t i t i i  tu    tuo    ryo    ryo    tup    tup    tip    tip    tu    tuo    ryo    ryo    tup     tup    tip    tip  8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q 8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q  uto      ryo      eup     etp     uto      ryo      eup     etp     8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q 8 t 8 t 8 t 8 t 5 w 5 w 5 w 5 w 6 e 6 e 6 e 6 e 4 q 4 q 4 q 4 q  uto       ryo       eup       etp

49. Khuôn mặt đáng thương – Sơn Tùng M-TP
w-r-I    I o p I  y   o  u  y u a   I o p I   I o p I y  o  u  r-t-u-o-a-f   y u y a    a a +p +u o p-a d a p -u o p-a p h G-f d-f a   h G-f G G   a a +p +u o p-a f a p u o p-a p-a h G-f d-f a   h G-f G-f d a h  a h G f d f d a p a d f d   d-f-h -d-f-h  h G f j +G +f-G f d a h G f d f d a p a d-d-f d  k j h   h h f f j  G +f-G a p-a-u  a p-a-u d a p-a-I  a p-a-I  o o-p-a  o o-p-a f a p-a-p  a p-a-p  a p-a-u  a p-a-u d a p-a-I  a p-a-I  o o-p-a  o o-p-a f a p-a-p  a p-a-p  a p-a-u


50. Yêu không nghỉ phép – Team Isaac ft. Only C ft. DJ Gin
8 o sw o ft o sw d  5 o a9 o dw o a9 s  6 p s0 p fe s p0 s  4 p s8 g fq d s8 o 8 o sw o ft o sw d  5 o a9 o dw o a9 s  6 p s0 p fe s p0 s  4 p s8 g fq d s8 o 8t   8t   8t     8t 8t  8t     6e  setu s s  setu s s4q  pqet  p  qet p s8t  swtu  s  swtu s s5w  awry  a  wry  6e  setu s s  setu s s4q  pqet  p  qet o s8t  swtu  s  fwtu  d5w  wry  s  dwry  f6e  etu  f  dwtu  d4q  sqet  s  gqet  f8t  dwtu  s  dwtu  a5w  wry  a  swry  6e  setu s s  setu s s4q  pqet  p  qet o s8t  swtu  s  swtu s s5w  awry  a  wry  4  8g  qg  ge  gt  fq  de  st  s5  d9  fw  dr  y  fw  dr  sy  4  s8  sq  pe  st  q  se  st  g5  f9  dw  dr  y  o5w  o6e  o7r s 8t  sw  tu  o8t d 5w  d9  wr  s5w f 6e  f0  fet  s6e p 4q  o8  oqe  o4q s 8t  sw  tu  o8t d 5w  d9  wr  s5w f 6e  f0  fet  s6e p 4q  8  sqe  h4q  h8t sw  stu d 8t  d5w  9  swr  h5w  h6e  f0  get f 6e s  4q  o8  oqe  o4q s 8t  sw  tu  o8t d 5w  d9  wr  s5w f 6e  f0 f et s 6e p  4q  s8 s sqe  a4q  s8t  sw  tu  s8t a 5w  a9  wr  a5w s 6e  s0  et  6e  4q  s8 s sqe  a4q  s8t  sw  tu  s8t a 5w  a9  wr  a5w s 6e  s0  et  6e  4q  s8 s sqe  a4q  s8t  sw  tu  s8t a 5w  a9  wr  a5w s 6e  s0  et  6e  4q  8  qe  4q  sqt  w  stu  qt  a5w  9  awr  5w  s6e  0  set  6e  4q  8  qe  4q   o  d  d  s8wtu

51. Giúp anh trả lời những câu hỏi – Vương Anh Tú (Đệm hát)
oY P J g g-ho  g D gt h g D  s  q tDO iDO DO D% q Es D [email protected] J^ h(  w E y i Y1 5 8 5 8 y Y y t4 8 q   i  i% ( Wo  Y   Wt t^ q W  E^q    ( E Y i P    % ( W t o   4 8 q  ^ q Et  @ ^ ( w  9  8 w t y Y   6 9 w E   4 8 q W   ^ Q E i   @ ^ ( ( E   % ( W   4 8 q  ^ q Et  @ ^ ( w  Y o P D8 w t y P   s P5 9 w E    4 8 q W t  W  ^ q E  ^ Et qy @ ^ ( ( Y E Y E 9 E y E i E y Eo 8 w t w Y w t w ^ w E w y w E w % ( W ( t (  W % 5 9 w 8 w t w 4 8 q W t W t W ^ q E  q Et qy 2 ^ ( ( Y E Y E 9 E y E i E y oE 8 w t w Y w t w ^ w E w y w E w % ( W ( t ( W % 5 9 w 9 8 w t w 4 8 q W t W t W ^ q EP     oY P J g g-ho  g D gt h g D  s  q tDO iDO DO D% q Es D [email protected] J^ h(  w E y i Y1 5 8 5 8 y Y y t4 8 q   i  i% ( Wo  Y   Wt t^ q W  E^q


52. Anh sai rồi – Sơn Tùng MTP – Virtual Piano đệm hát
a-S-H0 r I O Ga  H  fp6 0 r T H  G 7 f3 0 W r Gu  H  j6  a-S-k7Q   0 r u  u  r  ( r u   r u r6+T 0 r T-u   %  Y u-I-p* O T Y uQ T OS -S-Swtu D -a p-a0 r Du  f* W Y S-D-fQ O-p-T  p-ae -Or -I-u0  r e-r-T6 O-rT-IQ7-u-Q ru3 7 0ru r u r u r ( r u r u r u r6+T 0 ru 0 ru 0 e u u u% 0 HO jp ka zd* LSW GIT HO jp$ Q Sp* I-S-S8 De t a-p-au0 r uD  f* W Y S-D-f$ O*-p-Q  f-f6 D Q7-S D-fa0 r u r i r I  -6 0 eT 0 rT 0 e 0 % 0 W  * W T W $  Q  7p Q r Q 0 r u r uO r uO r 6 0 rT 0 rT r 0 % 0 W 0 T* W T  $ * Q * 6  e -7 Q ra Q ra7 Q *  0 r ua r I  u r ( r u  I  O -a-6 0 r 0 T 0 e 0 % 0 W -* W T W $ * Q T 78 e t e 0 r u r * W Y r $  Q T p-7 Q r Q 3a 7 0 r-r T6 O r+T+IQ7-u-ur 3u -T-uq-Y-u 0Wr  0Wr I u-Y(Wr  T-YrW*-T-Y r*W  YrW(  I-Y6 -r r-e -T6 0 Ye u Ir% 0 W i-I-O* W W-T-I-O-pT$ *-O-pTQ-O-p p9y a-SQ a-p-O0 r I-Ou-I-O * W TO p I$ *-i-IQ-i-I* 6 u-YQ7 u I-I3 7 u0 7 0 7 0 7 6 0 ru 0 ru 0 ru 0 e 0 e % 0 W C x Z+z+L* W T W $ * Q T 7 Q r Q 307 7 0ru r-u 0ru r O r 6 0 eO 0 rO 0 e 0 %W 0 W 0 *i T W * $ *Q T 6 0 e 0 7rQ Q 7r 7rf-QG-T*H a-f *-(D-f0 r 0 r I r O r ( r Y r u r Y -6 0 r 0 T 0 e 0 %W 0 W% -* W T W $ Q T I 8 e t e 0  r ( r * W T W $ * Q * 6  7 Q 3 7 0 r u r I r f-feQ*I   p+de+Gu+t p H0 Gr Gup r ( D-f*-D-SW-D-fY W f-f$ O*-p-W e f G7Q  S  r   D S D  f30a 7 f0a r fua r u r fap6 0 r T u  O  purQ7

53. Loser – Big bang
h^(  P  h h P  g%( g h h H h g  D8w  o  D D o  H^q  h g g D D g h^(  P  h h P  g%( g h h H h g  D8w  g  d d D  H^q H h g g  D g ho^(     D h g%(    D   s D8w     g D d^q   D  H  D ho^(     D h g%(   D   s D8w     g D d^q   D  H  D h^(  P g(  [email protected] D^( [email protected] %(  % D( W Y %(  s-D8w-D-D-D-D8 Dw D1 D5 D58w g dq^  ^ Dq ^W g %w D hEY^(  PEY gEY  gEY D hEY%(WY  WY WYD  EY WY  s-D8wto-D-D-D-Dto Dto D Dto D g hiq H h g g  D g hEY  P EY h h PEY  gWY g h hWY H h gWY  D8w  o  D D to  H^q  h gEi gEi D D g hWY  PEY  hEY hEY PEY EY gWT g hWY hWY H WYh g WY D8wto  gto tod dto Dto Hqi H h g g  D g ho^(

54. Dấu mưa – Trung Quân Idol đệm hát
Gdyp    G -h -j -jdyP     j h P a Gw y o d    dpeu      p-S-f     9 e y dpI     6 0 e Spu     7 Q r daI     5 9 w y ao6 0 e u S9 e y I dp     6 0 e Spu     7 Q r daI     5 9 w y Sp6 0 e  dI7 9 Q ayI  r aIy  pI$ * Q SpI -Q SpI Q ao5 9 w aoy   w y Sp6 0 e Spu  0e Spu  daI7 Q r daI  Qr daI  SpI$ * Q SpI  *Q SpI Q dao5 9 w dao   9 w Spu6 0 e Spu  0 Spu e dpI9 Q e dpI Q e dpI e Spu6 * 0 eSpu * 0 Spu 0e daI7 9 Q rdaI 9 Q daI r dao5 7 9 wSpu 6  Spu e dpI9 Q e dpIy Q e dpI ey Spu6 * 0 Spue * 0 Spu 0e daI7 9 Q rdaI 9 Q rdaI Q dao5 9 w 9 6Spu * 0 e dpI9 Q e dpI  y dpI e Spu6 * 0 Spu  e Spu 0 daI7 9 Q daIr  Q daI r ao5 9 w Spu 6 * 0Sp e dpI9 Q ey dpI  Q dpI ey Su6 * 0e Spu  * Spu 0e daI7 9 Q daI  r daI Q dao5 9 aoyw  Spu6 0 0efSp  -pI29-d

55. Tìm (Lost) – Min St 319
w y ok y l y k y 9 e yk e l e zy e 0 r ku r lo r ku r 8lz w lt Y -vo   o-o-p-a5-d-a9-d-w   h-h-h-hry-h-h-j-G9-f-Q-d Q  h-h-h-hyQ-h-h-j-G0-f-r-d-u-a-r-fa-o-da a-u-p-r-o-o8-p-aw-d-t-o-Y zw  lY o-p-o5-d-a9-d-w 9 e-h-h9-h-hr-h-h-j-G2-f-6-d-9 6 Q-h-h-h-h9-h-h-j-k3-h-7-f-0-f-7 kw-h f-0-d-f-h-1-d5-f-h-8-d-f-h-50  5-d-d-G-h5-h-G9-h-w 9-d-Gr-h-G9-h-w 9-d-G2-h-G6-h-9 6-d-GQ-h-Ge-h-9-h-j6-j-3 7-h-0 7 w h7-h-h0-h-G-G-1 5-d-8 5 59 5 50-h-h5-j-k5 9 kw 9 kr k9-k-w-j-h-j-k2 6 k9 6 kQ k6-k-9-j-h-j-j3 7-h-0 7 Q h-h-hw-h-G7-G-1 5-f-8 -59 5 5-h-h-j-k5 9 kw 9 kr k9-k-w-j-h8-j-k2 6 k9 6 kQ k6-z-9-j-j6-j-j3-7-h-0 7 w-h-h7-h-h0-h-G7-G-1 5-f-8 9 80  8-o-d-G-hw-y-o-a-dy y w   d-G-h-jQ-y-I-p-dy y Q  I-d-j(-k-h0 7 fu 7 do ar-a-u-d-r-df-8 w st ow-s-Y-do-w-fo-t-G-G-h-j-w-k-ky-l-ko jy-h-a-h-hy-h-jo ky-h-9-k-ke-l-ky je-h-I-h-he-h-jy-j-ke-h-0-d-hr-d-hu-d-jr-h-o-d-hr-y-ju kr-dhj-zd8 w lt kY-l kt j-o h-d-G-hw-h-Gy-h-w-9-d-Gr-h-G9-h-w 9-d-G2-h-G6-h-9-d-d6-d-GQ-h-G6-h-9-h-j6-j-3 7-h-0 7 w-h-h7-j-k0 j7 s1 4-8-9-0-9-80 18  0o-h-h-j-k4 9 kw 9 kr k9-k-wj-h9-j-k2 6 k9 6 kQ k6-k-9-j-h-j-j3 h7 0 7 w-h-h-h0-h-G-G-1 5-f-8 9 80  80-h-h-j-k5 9 kw 9 kr k9-k-w-j-h9-j-k2 7 k9 6 kQ k6-z-9-j-j6-j-j-3 h 70 7 we-h7-h-h0-h-G7-G-1 5-f-8 5 0 5 8 5 1     0 r du-dr-d-d-o hr-h-u-d f-8 w dt-d-dw-d-u- hw-h-t-d-w-d-s-a5 9 dw-d-d9-d-r-h9-h-jw h j-k8 jw-h-t Y vo -Cs  z k0 r du-d-d-dw z-z k-r-l-1 w t-d-dw-d-u-hw-j-t-h j k5 9 k5-k-l9-z-r-l-9-k-w-j hj9 kQ-j-e-h-y h8 -Gwt  hd5-9-w-e-r-y-o-p-a-d-h-j-k-z-v-b-n     5w-5w-w-w-w-w-w-w-w5-5w-w-w-w-w5o-o-p-a5 9 aw 9 a a9-a-w-p-o9-p-a2 6 a9 6 Qa a6-a-9-p-o6-p-p3-7-o-0 7 w-o-o7-o-o0-o-I-I-1-5-u-58 5 589 5 580-o-ow-p-aw 9 aw 9 ar-9-a-w-p-o9-p-a2 6 a9 6 aQ ae-f-9-p-p6-p-p3 7-o-0 7 w o7-o-o0-o-I-I-1 5-u-8-5 0 5-8-5-G-h-w-y-o-p-a-w-y-do  w-d-G-h-jQ-d-I-p-d-Q-y-dGI -I-a-G(-j-j0-ar hu r ho Gr du a d-f8 w st Y   ay5 9-w-e-r-y-o-p-a-d-h-j-l-z-v-b-n-m

56. Daydreans – Soobin Hoàng Sơn ft. BigDaddy
i-o-P i-o-P o-i-P-s-d-d s-P-p-P i-o-P o-i-P-s-g-d P-P-P D d+D d+D-s-P-P-P D d+D d+D-s-P-o P-o-P-s-d-s-P-P-p-p P i i-o-P o-i-P-P-p P i i-i-o-P o-i-P-P-P-p P o  d-o-P  i-o-P-d d d-d-d-s s-s-d-s-P-P g-g-g-g-d-d-d-d-s-s-d-s-P-P  g-g-g-g-d-d-d-d-s-s-d-s-o-P -d s+d-s+d g d s+d-s+d g d-d-d-s-s-d-g d-s-d-s-P-P g-g-g-g-d-d-d-d-s+s+s d-s d g-h-j h-g-d-s-s-g-g P-s-d d s-P-o-P-s-d d-s-P-o-P-s-g-d d-d-s-s-s-P-P P-P-P s-d-g-d d-d-d-J-j-J g-s-d d-d P-g-P P-s-P-D-D-d-d-s-s P-P-s-D-D-d-d-s-s-P-P-P s-d-g-d d-d-d-J-j-J g-s-d d-d P-g-P-P-s-P-D-D d-d-s-s P-s-D-D-d-d-s-s P-s-P

57. Say You Do – Tiên Tiên
5w  P p P  p p-P 8 sw t o  i iw i s6 s0 se f   0 so o4 8 q pe    5 9 Pw p9 p-PE  9 i i8 iw-o t uw y w u w 5 9 wP p9 p-PE 9 Ep p-P P8 sw t ow u iw it i o6 0 se 0 t op o p 4 8 q 8 w 8 e 8 5 9 w 9 e 9 E 9 8 w t w py wo ui dw ^ dq E q dy q gE g 8 hw t fw u dw t sw 6 s0 se h0 t h0 e f f9 de y e i de se d ^ q E q y q PE s 8 w t w pu ow ti dw ^ dq E q dy q gE gq 8 hw t fw u dw t sw 6 s0 se j0 t f0 fe 0 f2 6d 9 6 q d6 s9 d 4 9 w 9 E d9 gw h 8 w t w y w u 8t  8t  g f s p d^ q E q y dq pr s 8 w t w ug fw gt hw s6 0 e 0 t p0 oe p 4 8 q 8 ge f8 sq p d^ q E q yd q Ep s 8 w t w u pw ot i 4 8 q 8 w 8 e 8 4q  4q    5 9 wP p9 PE 9 wp p P8 sw t ow u iw it i o6 0 se 0 s p0 oe p 4 8 q 8 e 8 oq P 5 9 w 9 E 9 wp s 8 w t w pu ow ti dw ^ dq E q dy q gE gq 8 hw t fw 0 dw t s 6 0s se h0 t h0 e f f2 d6 9 6 q d6 s9 d 5 9 w 9 E 9 Ew s 8 w t w pu ow it dw ^ dq E q dy q gE gq 8 hw t fw u dw t sw 6 s0 se j0 t f0 fe 0 f2 d6 9 6 q 6d s9 d 4 9 w 9 E 9d wg h 8 w t w y w u w @ ^ (D s^ Dw ( w D D4 d8 q s8 W 8 W P-s-d^ q g E dq s^ q d E s P5 P9-P-Pw s9 P5 9 ow 9 @ ^ ( ^ D Dw d ( ^ 4 8 q g8 ge 8 g q d8 h5 9 w 9 e 9 r j9 5 h9 w 9 ar p o9 f 8 fw 8 u f -ht h 9 je y GQ  f p d 7 dQ dr j  j G G0 fr u r o f d f 8 w t w u wf kt zw 2 6 9 6 0 6 Q 6 h8 fw ht fw hu fw hu-j-Gw 9 e y e I e y e G7 dQ Gr dQ Gu dQ Gr-H-fQ 3 7 0 7 w 7 r -h8 fw ht fw hu fw hu-j-Gw 9 e y e I e I e 8t 8t 8t  8tf h8t  jd 9 e y e u e I e 7r 7r 7r  k7r  G7r  f 3 7 0 7 w 7 0 7 8t 8t 8t  f8t  h8t  kd 9 e y e Ia pe oy fe 8 fw t w fu w ht hw 9 je y Ge I fe y de 7 dQ dr kQ y Q Gr  G3 f7 0 7 w f7 d0 f 8 w t w u wf ht j 9 e y e u e I e 9y    8 w t w fu  h  j 9 e y I  p d I 7 Q r y k  G Q f 0 r u o   r  8 w t u f -ht -j 9 e y I p d G j lG

One Response

  1. Suling July 2, 2015

Add Comment