Em không quay về – Hoàng Tôn – Sheet Virtual Piano

Em không quay về – Hoàng Tôn – Sheet Virtual Piano

oa5 9 oaw 9 oaw 9 dw 9 9p e py e py e dy fe ao0 w ao0 w ao0 w dr w 8uo w tuo w tuo w to wp

/ 95 d a p-a p-a-p d95 a 9e d a p-a p-a-p d p 0r / d a0r p o 0r 9r o-p-sw8 a p o8wt o-p-a5 p9-a

p9 aw p9 dw a9 / 9p o6 p 9 o6 p9 o6 d9 p6 / o0 I o pw / yr w 0 wu I-o-I o pw tu yw /

8 a5 p9 arw p9 arw p9 dwr a9 p9 oe p y oe py pe-p fy de a0 dw p ow o0 / w a8-a-a-s a0 p otu

wt /s6 s s 0e s d d a r p o8 ow o t d d5 9 w e r / o p a s6 s0 s s d7 d a r p o8 w t y u tuo /

d d f h h 5 9 w e r / w h9 h h5 h j G 2 6 f9 de / 9 d d2 f h h 3 5f 7 0h w f d h wr d d d0w d f8 d0 s

w / t tuo d d f h h 5 9 w r w r w 9 5 9h h hw h j G 9 Q ef dy e y e Q 9 / e d dy f h h 30 f d7 h 0 f d7

h w / 9 j0 j j 8 h w t w u w d jt j jw 5 h9 w 9 wroa

Add Comment