Em Là Của Anh – Hồ Việt Trung ft Hồ Quang Hiếu – Sheet Virtual Piano

a a f f8 a aw o ot p a 9 pe y p p d d7 p pQ I Ir o p 0 o r u a a f f8 a aw o ot p a d7 G GQ fr dQ f 0 r u r 0-p-p-a-dry-a-d-a-f8 a0 pw pt a r 5 a9 pw or w a w -r-d7 9-d-aQ Gr Q fr dQ f0 0 -w-r y a d a G0wr o o I u3 7 0 uw ur I u y r7 Q r y I I u y2 6 9 y y y Qe y5 9 w e o o I u3 7 0 uw ru I u y r7 Q r y r r y u6 0 e o I u0 I 7 Q e r I o u u3 7 Q wu ur I uw u r7 Q r y u Ir u y9 e y y ye r rw r e5 r9 w r Iw o I u3 7 0 u u0 I IQ u y5 r9 w r r r y u6 0 w u u0 I ow I 7 Q e y I ay ae ft f1 a a5 o8 ou pw pt a 9 pe y I p py de d p p$ I7 I9 oQ or p 3 a7 0 w r a ar f0 f1 a a5 o8 o0 pw pt a 8 pe 9 I p pe a d1 G7 G9 fw r dy f7 3 7 Q w r wa ar fw f1 a a5 o8 o0 pw pt a 9 ep y I p py de d p p$ I7 I9 oQ or p 3 a7 0 w r a ar f0 f1 a a5 o8 o0 pw pt a 8 pe y I p pe a d1 Q G7 G9 fw r dy f7 3 7 Q w r wa ar fw f1 a a5 o7 o0 pQ pt a9 pe y I y ep py de d7 aQ pr o IQ y9 u 3 r 0 w y p d p G7u

Add Comment