Em nhớ anh – Miu Lê – Sheet Virtual Piano

Em nhớ anh – Miu Lê – Sheet Virtual Piano

[9] W E Y h D g / H h g D / D P s / [9] W E Y  h D g / H h g D / D P s / P P P D D / P P P D g / P

P P D D O O g D / P P P D D / P P P P P D g / P P P D D g D H h g D g / J J h h g g g g D g—

D  / J J h h g g g g D g H h /D D D g / D g G H   H G D g D g D / J J H h H J / J J H h H h g D D

/ g h h g g D D g D / J J H h H J / J J H h H g D  d D d D  g D g H h g D g D /  h g    g D g / P s

d D g j / h h g   g g g D g D / D D D D  D D D g h h / h h g  g D g g  h D  h H H J  / J J H h H J /

J J H h H h g D D  / g h h g g D D g D / J J H h H J / J J H h H g D  d D d D  g D g H h g D g D /

h g    g D g  [ 9 W E Y  PT]

Add Comment