Fade – Alan Walker – Sheet Virtual Piano

Sheet virtual piano Fade – Alan Walker

I(  I  I  P  D7  D  D  S  PQ  P  P  P  i*  i  i  i  I(  I  I(  P  D7  D  D7  S  PQ  PQ  PQ  PQ  i* i* i* i* i* i* i*-i*-i*-i*-i*-I( I( I( I( I( I( P(-P(-P(-P(-D7 D7 D7 D7 D7 D7 S7 S7 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ-PQ-PQ-PQ-i( i( i( i( i( i( i( i( GI( I( I( I( I( I( cP(-P(-P(-P(-ZD7 D7 D7 D7 D7 D7 LS7 S7 JPQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ-PQ-PQ-PQ-g!* g* g* g* g* g* g* g* g* I( I( I( I( I( I( P(-P(-P(-P(-D7 D7 D7 D7 D7 D7 S7 S7 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ-PQ-PQ-PQ-i!* i!* i!* i!* i!* i!* i!* i!* GI( I( I( I( I( I( CP(-P(-P(-P(-ZD7 D7 D7 D7 D7 D7 LS7 S7 JPQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ-PQ-PQ-PQ-i* i* i* i* gi* i* i* i*     * E I E * E I E 7 Q I Q 7 Q I Q Q T I T Q T I T * W i W * W i * (G GE GI GE G( GE JI-J-JE-J-Z7 ZQ ZI ZQ Z7 ZQ LI LQ JQ JT JI JT JQ JT JI-J-JT-J-g* gW gi gW g* gW gi g* G( GE GI GE G( GE JI-J-JE-J-Z7 ZQ ZI ZQ Z7 ZQ LI LQ JQ JT JI JT JQ JT JI-J-JT-J-g* gW gi gW g* gW gi g* G(Y G(Y G(Y G(Y G(Y G(Y J(Y-J(Y-J(Y-J(Y-Z7r Z7r Z7r Z7r Z7r Z7r L7r L7r JQI JQI JQI JQI JQI JQI JQI-JQI-JQI-JQI-g*T g*T g*T g*T g*T g*T g*T g*T g(Y g(Y g(Y g(Y g(Y g(Y J*Y-J*YJ*YJ*Y-Z7r Z7r Z7r Z7r Z7r Z7r L7r L7r JQI JQI JQI JQI JQI JQI JQI-JQI-JQI-JQI-g*T g*T g*T g*T g*T g*T g*T g*T-g*T-g*T-g*T    G(Y G(Y G(Y G(Y J(Y J(Y C(Y-C(Y-c(Y-c(Y-Z7r Z7r Z7r L7r L7r L7r H7r H7r JQI JQI JQI JQI LQI kQI JQI-HQI-GQI-gQI-g*T g*T g*T g*T H*T H*T g*T g*T G(Y G(Y G(Y G(Y J(Y J(Y C(Y-C(Y-c(Y-c(Y-Z7r Z7r Z7r L7r L7r L7r H7r H7r JQI JQI JQI JQI LQI kQI JQI-HQI-GQI-gQI-g*T g*T g*T g*T G*T G*T H*T G*T     G(Y    J   c Z7r   L   H  JQI    L k J-H-G-g-g*T   H  g  G(Y

 

Add Comment