Hãy Về Đây Bên Anh – Duy Mạnh – Sheet Virtual Piano

G9 e fy Gu f dI  G 9 e y u  I   G7 Q fr GT f dy  jQ T u p   j j0 r hy G d   a6 w dy a d6wt f6wy  d9 e y u  I  5-w-r    d f G9 e f G   f d f7 Q Ge d   a d6 d9 d d d  a f 6 0 e r   d f G9 Ge f G  f G jQ kT  j   G kw ky ko k j  G f e u o a    d f G9 Ge f Gy  f d f7 Q eG d   a d5 d9 dr d d  a f 6 0 e T  d f G9 Ge f Gy  f G jQ kT  j   G kw ky k j k  z x e u o a  e T o p  pu0   p a d f G9 e f Gy f p d G 9 e y  G fp d f SQ  ae ST a p p I Q  r y  y u7 I I u0  ry r y I  p 0 9 e  e y I p p a9 p9  pr Iy p I  u puo pou   p a d f G9 e f Gy f p d G9 9  e y G fp d f SQT  ae ST a p IQ 7  r y y u7 I p u0  y r y I   p0 9  e y I p p a9 p0  Ie uT I u  y6 G9 e fy Gu f dI  G 9 e y u  I  G7 Q fr GT f dy  j Q T u p   j j0 r hy G d   a6 w dy a d6wy f6wy   d9 e y u  I  9-e-u

Add Comment