Không phải dạng vừa đâu – Sơn Tùng MT-P – Sheet Virtual Piano

O*W-T-u-O-T-u-O-T-O-T-u-O-T-u-O-T-I%(W-r­-Y-I-r-Y-I-r-I-r-Y-I-r-Y-I-r-u$Q-e-T-u-­e-T-u-e-u-e-T-u-e-T-u-e-I%(W-r-Y-I-r-Y-I­-r-a H*WT-S+f-S+H-S+f-S+H-S+f-S+H-G G%(W-a+D-a+G-a+D-a+G-a+D-a+G-f f$*Q p+S-p+f-p+S-p+f-p+S-p+f D G%(W-a+D-a+G-a+D-a+H H G( f * W-f-HT-G-HW-G-HG-HW-G-HT W % (-f-HW-G-H(-G-H%-k-H( W-H-H(-H-H$-H*-H-Q-H-H*-H-H$ H*-H-Q-H-H*-H-H%-H-H*-H-HW-H-H-H-H-k-k-H­( H*+G+HW+G+HT+G+HW+G+H*+Z+ZW-k+T W %H+G+H(+G+HW+G+H(+G+H%+Z(+Z-k+W (k-L$+k-L*+k-LQ+k-L(+k-L$+k-L*+k-LQ+k-L­*+k-Z% ( WZ+Z(-Z-x% Z( SW-a-a( a* W-S-T W * aW-a-T-a-aW a% (-S-W ( % S(-S-W-a-a( a$ (-S-Q ( $ S*-S-Q-S-S* G% (-f-DW a( O% ( SW-a-a( a* W ST W * Wa-a-T-a-aW-a-a% (-S* % (S-S-W-a-a-( a$ S-Q * $ *S-S-SQ-S G% ( DW a* OW ( SW-a-a( H*+S+fW+S+HT+S+f+S+H+S+f+S  G%(W+a+D+a+G+a+D+a+G+a+D+a  f$Q+p+S+p+f+p+S+p+f+p+S+p  G%(W+a+D+a+G+a+D+a+G+a+D+a % ( W O-a( S S fWT S f* S-f-WT-f-f-G-D% D S(W D S% D-a-(W-O-O-a-S$ S f*Q S f$ S-f-Q-f-f-H-GW G f(Q G f% G-D-(W-O-O-a-S S fWT S f* S-a-WT-a-a-G-D% D S*W D S% D-a-W-O-O-a-S$ S f*Q S f$ S-f-*Q-f-f-H-G% G f*W G D% f(W-D-S-a-S SW ST SW S* W Tf-D-SW-a-S% S( SW S( S% ( Wf-D-S*-a-f$ H* SQ f* D$ * fQ-D-S*-a-f% H( SW f( D% ( f(W-D-S-a-S* SW ST SW S* W Tf-D-SW-a-S% S( SW S( S% ( Wf-D-S*-a-f$ H* SQ f* D$ * fQ-D-S*-a-f% H( SW f( D% ( ( W ( * WTO * WTO * WTO * WTO % (WY % (WY % (WY % (WY $ QT $ *QT $ *QT $ *QT %(W  %(W  %(W %(W %(W %(W S-S-SWT-LS-SWT-S-S*S-SWT-L-S-SWT-S-S%-S-S*W-L%S-S*W-S-S%-S-S(W-L% (W $H-H-H*Q-G-H$ Q-H-H$-H-H*Q-G-H$ *Q-H-H%-H-H(W-H-H%-H-H(W-H-H%(W-H-H-G-H%(W O-a-S S% fT W S SW HT-G-fW a% a( DW ( % ( Wa-D-S(-a-S$ S fQ * SQ S* aQ-D-a* G% ( DW ( S-a% O( IW ( * W ST-S-LW k* W-H-T-GW % ( WS-S-L( k% (-H-W G( $ (+S+fQ S* f$ S*-f-Q-S-f*-S-G% ( W-f-G(-f-H% ( W (S-D-f* S SWT S-D-f* S SWT a-S-a% a-S-a(W-O I I% (W S-D-f$ S S*Q S-D-f$ S S*Q-f-S k%  G(W H G% (W S-D-f* SWT S* SWT-D-f* SWT S* aWT-S-a% Wa-S-a%-O-I(W I% (W %-S-S(W-D-f$ S*Q $ S-S*Q-D-f$ S*Q $ S-f*Q-S H%(W-G-f-G%(W-f-D-f%(W-D-S f%(W-D-S%(W-a-S SW ST SW S W Tf-D-SW-a-S% S( SW S( S% ( Wf-D-S*-a-f$ H* SQ f* D$ * fQ-D-S*-a-f% H( SW f( D% ( f(W-D-S-a-S* SW ST SW S* W Tf-D-SW-a-S% S( SW S( S% ( Wf-D-S*-a-f$ H* SQ f* D$ * fQ-D-S*-a-f% H( SW f( D% ( W-S-a-a( a* W-S-T W * aW-a-T-a-aW a% (-S-W ( % S(-S-W-a-a( a$ (-S-Q ( $ S*-S-Q-S-S* G% (-f-DW a( O% ( SW-a-a( a* W ST W * Wa-a-T-a-aW-a-a% (-S* % (S-S-W-a-a-( a$ S-Q * $ *S-S-SQ-S G% ( DW a* OW ( SW-a-a(-a S%T

Add Comment