Khuôn mặt đáng thương – Sơn Tùng M-TP – Sheet Virtual Piano

Khuôn mặt đáng thương – Sơn Tùng M-TP – Sheet Virtual Piano
w-r-I    I o p I  y   o  u  y u a   I o p I   I o p I y  o  u  r-t-u-o-a-f   y u y a    a a +p +u o p-a d a p -u o p-a p h G-f d-f a   h G-f G G   a a +p +u o p-a f a p u o p-a p-a h G-f d-f a   h G-f G-f d a h  a h G f d f d a p a d f d   d-f-h -d-f-h  h G f j +G +f-G f d a h G f d f d a p a d-d-f d  k j h   h h f f j  G +f-G a p-a-u  a p-a-u d a p-a-I  a p-a-I  o o-p-a  o o-p-a f a p-a-p  a p-a-p  a p-a-u  a p-a-u d a p-a-I  a p-a-I  o o-p-a  o o-p-a f a p-a-p  a p-a-p  a p-a-u

Add Comment