Ngày Hạnh Phúc – V.Music ft. Hồ Ngọc Hà – Sheet Virtual Piano

ft o s  dr fo ga ho se u s u aw us ds fu pq t p t wo pt ao st i9 ue it oy p5 a9 sw dr ft o s  dr fw ga ho se u s u aw su ds fu pq t p t ow pt ao st i9 eu it oy p5 a9 sw dr s8  f8 g-h-7w g-f d  s60  s l-k-wt j-h d sqe  p-a-s-o-0-a s  o-p  p9 a s sw d wr  tu  tuf g-h-7w g-f-7w-d  s60  s60 l-k-wt  jwt-h-d-qe s jqe-k-l-h-0t-k l-0t  h-j9e l k5 l-l-1-4-8-s-d-f-h-s-j4-8-jq-jw s a-4 a-a7-j-9-h-3-7-h0-hw d f-60  0p  p-p2-ge-9-gq  g5-9-fw-rd  f-d-8 s-s-8-d-f-9w  8w  j4-8-jq-jw -s-a-4  a7-a-9-j-h3-7-0-w-h-h-z-60 l 60  f-g9e f-g-9e-h jqe k-l-qe-z z-w-9-o-a-d-h-k-z-l4 j-j-qe l6-k-5-j hry 4 z3 z-z-wr 7-k-k6-l l-et 3-f-g2 f-g-8e-l-4-j-k3  f0 z7 l6 k0-l-5-z-0-x-1 5 8 8 4l j8-j-q l8-k-5 j9 hw 9 z3 z7-z-0-c-7-x-6-z-0-l-e 0-f-g2-l-6-l-9 6-h-h3-z-8-z-e 5-f-g2-l-8-l-q 6-z-x5 z9 lw-z-9 l   f8 w t g-f-d7 fw gr h s6-0-e-r-t d-s-a5-9-sw-e-dr fy p4 a s4 d s3 d f3 h g2 f d2 s s5  d5  p4 a s4 d s3 d f3 h g2 f d5 s

Add Comment