Ngày xuân long phụng sum vầy – Sheet Virtual Piano

 Ngày xuân long phụng sum vầy – Sheet Virtual Piano
t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d^ iE iq i-d-s6 de i9 y-i-P5 p6 o^ i8 pq4 pq4 o81 t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d-d^ iE iq i-d-s6 ge i9 y-i P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 p4 q s0 p9 o9 w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 ^y q Ei o^ t6 0 i6 p5 P4 pq o0 i9 p8 i^ o8 p4 q 0s 9p 8o w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 d^ iE iq i-d-s6 de i0 y-u-P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 d^ dE-S-d^-f-gE s6 se-a-s6-f-ge P5 Pw-p-P5-d-sw-h-gq4 gq4 gq4 t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d^ iE iq i-d-s6 de i9 y-i-P5 p6 o^ i8 pq4 pq4 o81 t4 s sq p-P-s8 o ot p-o-i9 i-o-pu d st8 t8 t8 d-d^ iE iq i-d-s6 ge i9 y-i P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 p4 pq-P-s0 g9 f8 sw su 8 d9 de-f-gi h9 6s 0 9 8 P^ Pq-s-dE ^ s6 s0-f-gt 6 5o 9o-p-PE-s-d5-f-g4 gq f8 p4 pq-P-s0 g9 f8 sw su 8 d9 de-f-gi h9 6s 0 9 8 P^ Pq-s-dE ^ s6 s0-f-gt 6 5o-p-Pw-d-s8 ht gq4 gq4 gq4p4 q s0 p9 o9 w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 ^y q Ei o^ t6 0 i6 p5 P4 pq o0 i9 p8 i^ o8 p4 q 0s 9p 8o w u p-o-i2 i6 oq p t6 0 9 8 d^ iE iq i-d-s6 de i0 y-u-P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4 d^ iE iq i-d-s6 de i0 y-u-P5 p6 o^ t8 iq4 iq4 iq4

Add Comment