Người nào đó – JustaTee – Sheet Virtual Piano

Người nào đó – JustaTee – Sheet Virtual Piano

6 0 e r  t 0 u 4 8 q tw  e8 w 8 w t y  u w or or5 9 w yr  t 9 r s6 p0 ue at p u oe  s4 pt uq ae p u pq a s8 ow it u s d sw a 5 o9 w ru  y w  6 p0 pe pt-a -s e p e pt-p-pi p a -s t o o8 ow ot  o o-o-o8 sw a5 a9-p-w oe or  w  6 p0 pe pt-a -s e p q pt-p-pi p a -st o d8-s-w st u f f ft g f5 9 dw  d s sr d f6 0 fe 0 d-dt s pe o f4 8 d-fq d8 de s pq o 8 w tj jw-h u f gt hw h5 g9 fw d9 r  s-s d f6 0 ef d0 dt s0 pe o0 f4 8 dq-f d8-de s8 pq o 8 w jt jw-h u f gt h h5 g9 fw dr  of h j6 h0 je hr j ht fu d 4 s8 q pw a e st  h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w e r y of h j6 h0 je hr j ht fu d q st i p a  st  h8 fw ft du f g ft f 5 d9 w ed-d-f d sr a se u p h -o  s

Add Comment