Như Ngày Hôm Qua – Sơn Tùng M-TP – Sheet Virtual Piano

9 I o9 I 3 $ u I$ u 5 6 y T7 y 7r 6e T y7 u* u 9 I o9 I 3 $ T y$ u 5 6 y T7 y 6 5 T I7 G * f d9 yI d d9 d yI f G3 f$ eT f$ f eT G f5 6d yI d z7 z LyI k L-k7-j6 Tu y7 G u* G jI k5 ry f G5 f6 Tu f G3 j$ GTu f d$ dTu f G a3 dry d 3 d dry d f eTu eTu f GQeT f d9 yI d d9 d yI f G3 f$ eT f$ f eT G f6 d7 yI d z7 z LyI k L7-k-j6 Tu y7 G fu* G jI k5 ry f G5 f6 Tu G3 j$ LTu L z$ zTu x C2 v3 Cry z k3 z ry x-C-x 6 Tu 6 Tu 6 e-T-I d S a p9 yI p p9 p yI a d3 f$ eT $ f eT G f5 d6 yI d d7 d yI f G6 S5 Tu y7 d Su* a pI a5 ry a G5 G6 Tu a 3 p$ Tu p d$ d Tu a p a3 ry d d3 d fry G d f eTu eTu dQeT S a p9 yI p p9 p yI a d3 f$ eT $ f eT G f5 d6 yI z 7 z LyI k L7-k-j5 Tu y7 d Su* a pI a5 ry k 5 6j Tu G 3 $f jTu f G$ Tu f G2 a3 ry d d3 d ry f G f eTu eTU dQeT S a d d9eyI S d9 yI h G9 yI S3 d$ eT h G$ eT S6 d7 eI h G7 yI G h7 j6 jTu ky7 zu* k jI j5 ry 5 6 Tuj-k-z x3 x$ Tu C $ Tu x2 x3 zry z 3 ry z x zeTu eTuk k jQeT G g f d9eyI

Add Comment