Sài Gòn Bận Lắm – Thủy Tiên – Sheet Virtual Piano

I G  S+DI7 Q r YI+a  r Q -7 Q r ID f D S SW Y D aO  Y I Y % ( W r YD f DWr S S0 r D au  ru O O* P a -TI  u  Y T$ * Q * $ W+E+r+T+Y+u+I+O+P+a+S+D+f+G+H+J DI7 Q r GY Q r GY  Q r QD SQ T I H  I T WP aY a aO  JO Y k( E Y GI  Y E 0f fr Gu HO  Gu fr G7 Q r aY  7 Qr 7 O* OW OT OW u D  O S Q TD Ia S  -TI Q 7D Q r GY  -r QD SQ T I H  I T WP aY a aO  -JO Y k( E Y IG  ( EY ( f0 fr Gu HO  Gu fr G7 Q r ua  -r Q *O PW aT au  ST aW DQ T I S  I T D7 fQ Gr GY  GrYI G GQ T ID PS  Q TI Q WH JY kO ka  JO kY J( E YD GQ  ( EY ( 0f fr Gu HO  Gu fr G7 Q ar aY  7 Qr 7 *O OW aT au  ST aW DQ T DI f STI -TI Q 7D fQ Gr GY  Gr GQ GQ T DI SQTI  Q TI Q  HW JY kO ka  -JO kY j( E YD GQ  ( EY ( 0f fr Gu HW  Gu fr D7 Q Gr Q kY  r Q *O aW aT aO  Su a DQ T I D  PTI aQ 7 Q r 7QrYIa

Add Comment