Có khi nào rời xa – Bích Phương – Sheet Virtual Piano

Có khi nào rời xa – Bích Phương – Sheet Virtual Piano

e t o p 4u 8 q u 5u y wy u 6 0 t u
e t o p 4u 8 q u 5u y y r 6t e t u
j h f d 4f 8 q f 5f 9 d f6 0 t u
j h f d 4f 8 q f 5f 8 9 d s 6p 0 t u p-a-6
d-f d f p 4 p 8p o qp d d 5 9 w r
d d h h 3f 7 f 0f d d s 6 0 t u
p a s d 4f 8 qf f g f d 5 9 w r sd s a 6p 0 t u op o 6p
d-f d f p 4 p 8p o qp d d 5 9 w r
d f h h 3f 7 f 0f d d f 6 0 t u
p a s d 4f 8 qf f g f d 5 9 w o d d d h 6j 0 t u 0 op o jp6
p p p a 4s 8 q t o o o p 5 9a w r
a a a 3 p p o 0o u u y 6u 8 t u
p p p a 4s s 8 q s d d d d-f 5d 9 w r d-f d s a 6a 9 t u o-p-6
p p p a 4s s 8 q t o o o p 5 9a w r
a a a 3 p p 0o u u y 6u 0 t u
p a a 4s 8 q s d d d f 5d 9 w r d-f d s a 6a 0 t u o-p-6
j j j k 4l 8 q l z z z x 5z 9 w r z-x z l k 6k 0 t u o-p-6

Add Comment