Trót Yêu – Trung Quân Idol – Sheet Virtual Piano

Sheet Virtual Piano – Trót Yêu – Trung Quân Idol 
 

o p a a8 dw ay dw au dw ta d / 7p d rp d p d p d / o6 d0 ot d 9p / a-s-a5 9 Q w r y I o / a8 dw ay

dw au dw ta d / 7p d rp d p d p d / o6 d0 ot d 9p / a-s-a5 9 Q w ry / 8a aw yp au / o p7 Q ru y/ I-

o6 0 r o0 I eu y 6 9 Q w r y I / o a8 aw up aw t w y / o  7p Q ru p ry I-o6 0 r / o-o9 I yp o 5 9 w Q w

r y I  a8 aw pr aw u w y o / p7 Q-o-ru y  T Q /  y o6 o0 r o9 eo py e-ay 6 9 w Q / w-r-y-I-o-p-a-d-a8

aw pt aw  u/  o p7 Q ru p / u-6o 0 r o-6o I py o  w r y o p o9 wh G G w ft  ru ru /  o G f f7 Q r dy /

ra-s-d7 d6 s0 se ht 0 G d a5 / 9 w 9 w 9o hw G G w ft  / G ft dw d7 d rj hu /  fr-G-h9 h6 f0 G hr  fu-

G-he h8 w t f G h ru / jt d-j-9 e y e I e y/  h9 G G w y fo  / o rh f ft w do /  ra-s-d-d6 s stu h 2 G de a

5 w y w i / o wh G G w y fo  / G tf D D D jr-h-r /fu-G-h9 h f G-h t u / f-G-h h8 fw G hy u o / js t j9 e y

I p d j z j-z-b

Add Comment