Tạm biệt nhé – Lynk Lee fr. Phúc Bằng – Sheet Virtual Piano

Tạm biệt nhé – Lynk Lee fr. Phúc Bằng – Sheet Virtual Piano
dy p d  d  p d-f-e u p d f G f d r I S d  I o-p-o w oy o p e pu  dy p d  d  p d-f-e u p d f G j d r I S d  f G h w Gy do f e du S d    9 e y pe dy e dy e eS u p u p ua Sp du r I a I a Id a IS aw py oa p  u u I 9 e y pe dy e dy e eS u p u p ua Sp du r Ij a GI a I aG hI w Gy do fy e ud Sp du 9  e y ep y ep yp pe p6 0 Ie u0 e 0 eI I0 7 Q r Q r Q rI QI 5 9u wu 9u 6 y0 re 0e 9 e y e y e yp pe p6 0 eI u0 e 0 eI u0 7 Qy r Q r Q r Qy 5 u9 uw-I-u9 6 I0 e 0 9 e yI  yIp  yId S 6 0p peT p peT I eT p-a-7 Q ry  ry a rya a 5 9 p wru-I-u 0e u I0e I 9 e yI p pyI  dyI f 6 0 deT S eT S deT d 7 Q ry  ry a dry a d5 f9 fwr-G-f 0y d 0y  d0y d d0y d d0y  p0y d f6e S S6e S S6e S d6e d7r a 7r  7r d d7r a f5w d d5w a d6e d p6e-a-p 9y d-d-d9y d d9y p p9y f 6e d f6e-G-f 6e  6eG j k7r  7r  7r  7rd d a5w d f-5w-G-f 7e  7ed d d2 6 d9 6 d9 6 d9 d7 S6 S0 de S0 e d0 de a* d7 Q dr Qa dr Q dr j6 d5 d9 dw d7 f6 f0 Ge 3 2d 6 9d 6 9d 6 9d d7 S6 0 Se S0 e d0 de a* d7 Q rd aQ dr Q dr p6 a5 d9 aw p9 d6 0 fe d0 9 e y e y e yp pe 6 0 eI u0 e 0 eI u0 7 Qy r Q r Q r Qy p5 9y yw y9 r6 y0 ue-I-I0 9 e yI  yIp  yId S 6 0 eTS S eT d eT p a7 Q ry  ry p ary S d5 9 wrf d f6e G f6e d G9 e yI G GyI p ayI p d6 f0 eT f feT p SeT d-f-d7 Q ry  ry p ary d G5 h Gwr  f6e d 6e  d0y d d0y d d0y  p0y d f6e S S6e S S6e S d6e d7r a 7r  7r d d7r a f5w d d5w a d6e d p6e-a-p 9y d-d-d9y d d9y p p9y f 6e d f6e-G-f 6e  6eG j k7r  7r  7r  7rd d a5w d f-5w-G-f 7e  7ed d d2 6 d9 6 d9 6 d9 d7 S6 S0 de S0 e d0 de a* d7 Q dr Qa dr Q dr j6 d5 d9 dw d7 f6 f0 Ge 3 2d 6 9d 6 9d 6 9d d7 S6 0 Se S0 e d0 de a* d7 Q rd aQ dr Q dr p6 a5 d9 aw p9 d6 0 fe d0 9 e y e y e yd de S6 0 ea 0 ep 0 ea-S-d0 7 Q r Qa r Q r Qp o5 o9 ow I9 o6 0 pe 0 0a ar au a fu  au O a7 aQ au a fu G Du f * WS-a-Su f Su  Su f f6-G-f0 e f D7r f G7r f H0u  0u  0ua a 0uH f G7u  7u  7ua a 7uG f *T  *T  *T f f*T S k6e f f6e S f7r f S7r a 0u f-f-f0u f f0u a a0u f G7r f H7r G 7r  7r H k L*T  *T  *T  *Tf f S6e f G6e-H-G 7r  7rf f f0u f f0u f f0u  a0u f G7r D D7r D D7r D f7r f *T S *T  8T f f*T S G6e f f6e S f7r f a7r-S-a 0u f-f-f0u f f0u a a0u G 7r f G7r-H-G-7r  7rH k L*T  *T  *T  *Tf f S6e f G6e-H-G 7r  7rf f f3 7 0f 7 0f 7 0f f D7 DQ fr DQ r SQ Sr a( f* W fu SW fu W fu a7 O6 O0 Oe O* p7 pQ ar $ f3 7 0f 7 0f 7 0f f* D7 Q rD DQ r fQ fr S( f* W uf SW fu W fu a7 S6 f0 Se a0 f7 Q Gr fQ fu a f  f  a f-G-r Q a f G H G f T O D f  O p-a-p e pu p a r aI   fu a f  f  a f-G-r I a f G H k f T O D f  G H j e Hu fp G r fI D f

Add Comment