Privacy Policy

Sự riêng tư của bạn là quan trọng. Các tài liệu này phác thảo các loại thông tin cá nhân chúng tôi nhận và thu thập khi bạn sử dụng Pianohousevn, cũng như một số các bước mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn thực hiện một quyết định thông báo về việc chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi.

Pianohousevn phấn đấu để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất của phép lịch sự, công bằng và liêm chính trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi được dành riêng để bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến riêng tư và du khách của khách hàng của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Pianohousevn thu thập thông tin cá nhân từ các du khách đến với website của chúng tôi chỉ có trên cơ sở tự nguyện. Thông tin cá nhân được thu thập trên cơ sở tự nguyện có thể bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, và số điện thoại.

Thông tin này được thu thập nếu bạn yêu cầu thông tin từ chúng tôi, đăng ký để tham gia danh sách email của chúng tôi hoặc yêu cầu một số dịch vụ hoặc các thông tin khác từ chúng tôi. Các thông tin thu thập được trong nội bộ xem xét, được sử dụng để cải thiện các nội dung của trang web của chúng tôi, thông báo cho khách của chúng tôi về thông tin cập nhật, và đáp ứng yêu cầu người khách.

Sau khi thông tin được xem xét lại, nó được bỏ đi hoặc được lưu trữ trong các tập tin của chúng tôi. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu trong bộ sưu tập của thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đặt một thông báo trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân nhận được từ bất kỳ du khách sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ và sẽ không được bán hoặc cung cấp cho các bên thứ ba.

Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến của trẻ em
Trang web này là hướng đến người lớn; nó không phải là hướng đến trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Chúng tôi hoạt động trang web của chúng tôi phù hợp với trẻ em Bảo mật trực tuyến Luật Bảo vệ, và sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi.

Cập nhật và ngày hiệu lực
Pianohousevn bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Nếu có sự thay đổi vật chất trong thực tiễn bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho biết trên trang web của chúng tôi mà thực tiễn bảo mật của chúng tôi đã thay đổi và cung cấp một liên kết đến các chính sách bảo mật mới. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét lại chính sách này để bạn sẽ biết những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó.

Đồng ý với Điều khoản
Nếu bạn không đồng ý với Pianohousevn. Chính sách bảo mật như đăng ở đây trên trang web này, xin vui lòng không sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi trang web này.

Việc bạn sử dụng trang web này chỉ chấp nhận các chính sách bảo mật này.

 

Add Comment