Thằng Cuội (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh OST) – Ngọc Hiển – Sheet Virtual Piano

7 Q r Q I Q T-Y-r 7 Q r Q I Q T-Y-r 7 Q r Q I Q T-Y-r 7rQ     l  h8 w t jy suo   h f6 0 ef td fu   h s4 8 pq e o5 8 w rs p4 8 5d 9 s8 w t y uo  s d h8 w t hw uh jw st dw h5 9 w 9 r 9 wh j9 l4 8 q l l5 z9 hw j l8 w t y tu  l  h8 w t jy suo   h f6 0 ef td fu   h s4 8 pq e o5 8 w rs p4 8 5d 9 s8 0 w t  uos

 

Tag:

  • Thằng Cuội (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh OST)  Ngọc Hiển Sheet Virtual Piano
  • Yellow Flower On The Green Grass OST virtual piano
  • Thang cuoi virtual piano sheet

Add Comment