Tong Hua – Guang Liang – Sheet Virtual Piano

jgqs t o p sgj -h-hsp9 e ugsp i gsp -f-fsp^ q Edq t di -si-so8 w y i u s g f gq t si s g f g9 e si s g f g^ q E gt gy d d s 8 w t y u s g f gq t si p s j -h-h9 e ug i s g f g^ dq E dt dy g z l 8 w t w u wh ht Jw J6 j0 je 0 t j0 je f0 h9 ge gy fe-g-i ge fy ge J^ q E sq ly Jq jE hq 8 w t w u hw ht Jw J6 j0 je 0 t j0 je c0 x9 ze xy ce i ce hy ge z^ q E qz zy lq lE lq 8 w u w 8t sw l8t Jw jq t ji Jt-j-0 t ju J j9 Je jy he-g-8 ge jt l z^ q Ez zq l8 hw ht Jw jq t q t p g j l z^ q zE zq l8 hw ht Jw jq Jt j0 ht-g-9 h j d^ q dE gq g8 w ft w gd^P q E sp6ei Po5wy pi4t 8 q 4q tp yP us di^P q E sp6ei Po5wy hf8s w t hf8st h h J J6 j0 je 0 t j0 je f0 hs9 gse gsy fse-gs-i gse fy ge Jd^ q E sq lsy JPq jpE hoq 8 w t w u hw ht Jw Jd6 j0 je 0 t j0 je cj0 xj9 zje xzy cje i cge hy ge zg^ q E zgq-zg-zgy lgq lgE lgq 8 w u w 8t sw l8t Jw jgq t jgi Jt-jg-0 t jgu J jg9 Je jgy he-g-8 ge jt l zg^ q zgE zgq-lh-8 hw ht Jw jq t i t p g j l zg^ q zgE zgq-lh-8 hw ht Jw jq Jt j0 ht-g-9 h j dP^ q dPE gq g8 w h+g+ft w gq t

Add Comment