Vâng Anh Đi Đi – Bích Phương – Sheet Virtual Piano

J  j-j@ h (wE  o-(et  j-h-h2 g qey  P5  p-PwEy-s-d-h-j-J-j@ h-h-(wE  z4 l  j hg^  qEt  q-e-E-t-y-o-p-P-p@ p-P-o-(wE  o-(et e-(E-t-o-p-o2 p-i-q-e t E5  qwty Y i-i@ Y-o-(wE  wE  wE i-o-o4  qet  wtui    o P s (+sE+dY   o-o(et   t-yqe i-[ s -9w+EP p -id-g-g(+hE+Y g D d -sqt d-D s -dEqP   iW  o P-s-s-d( E Y-D -sq  i-t-p-P-s9 se-g-y-p -Pw y i P-p-o( pE-P-Y-d  sq p-P-pt-i o5 9 e E w J J j h@ g(-h-w-j-E-j-4 8 e qd-D-g2 g6-j-9-g-q-d-5 9 w dE-D-g@ D(-g-w-h-E g4 D8 de-s-q d^ 9 Dq W g^ P9 Pq pW o@ i(-o-w-p-E-p-4 8 e yq-Y-i2 i6-p-9-i-q-y-4 9 w-y-yE-Y-i@ Y(-i-w-o-E i4 Y tq y -y^ q E y P -J-J -j-j@ h-h-(wE b-m(et  et j-h-h2 g-g-qey  d+s+a5 -s6 d7 -d@ o P d( s4q

 

Tag:

  • Vang anh di di virtual piano sheet
  • Vâng anh đi đi bích phương sheet virtual piano

Add Comment