Viên đá nhỏ – Hải Băng – Sheet Virtual Piano

Viên đá nhỏ – Hải Băng – Sheet Virtual Piano

h j k k d / d j j d / d h h a / a G G a  x z k j f / f G h d d j k / d f h h / d f h j /  d k / d j / d h / a G / x z

k j f f G h j k j h / h f h G h /  o o p a d d a f d / a a p d d a f d / G G G h h j k j h G G j d / d s a d

s s a d s / s s  a s d a / a a a p p o p d a p  / o o p a d d a f d / a a p d d a f d / G G G h h j k j h G

G j d /  d d d f h h f j h / f f d d h d j k / d f h h f k j j h j /  d d d k k k k k z / h j j j j k j / G h h h h h j k

h G f d / d d d f h h f j h / f f d d h d j k / d f h h f k j j h j  d d d k k k k k z / h j j j j k j / G h h h h h j k

h G f d / d d d f h h f j h / f f d d h d j h / d d  f h h f h G h /

Add Comment