Vợ Người Ta – Phan Mạnh Quỳnh – Sheet Virtual Piano

h5 d-5-d g5 d9w d h^ d-^-d g^ dq d d h4 d-4-d g4 d8q d s8 d-s8 d-s8 sw d^ d5 h4 d-5-d g5 d9w h-h-h-h-J^ d-^-d g^ dq d d h4 d-4-d g4 d8q d d h8 J lto J l z5 h h5 d5 h9w l z^ h-^-h d^ hq J l z4 h-4-h d4 h8q J l8 z-l8 z-l8 lwt z-l-J^ l6 z5 h-5-h d5 h9w l z^ h-^-h d^ hq J l z4 h-4-h d4 h80 h J l1 -z1 l1 z -c v5 -5 5 8w c-v-c-z^ -^ -^ qE c-z-l4 -4 -4 8q J-j-h8 -8 -8 wt ^ 5 4hdo

Add Comment