Xe Đạp – Thùy Chi ft. M4U – Sheet Virtual Piano

Sheets 1:

P% D( DW gE gt h hE J J5 ( w DE gY  DE -P4 D8 DW gE gt h hE J J^ W E ED gt   s% D( gW hE st  hE g 5 D( w PE Y -E -s4 D8 gW h g^qW  J h @ ( q W w  w  s% D( gW hE st  hE g 5 D( w PE Y  E J J4 H8 hW D ^qW  g D [email protected] P D H h(E   s% D( gW hE st  hE g 5 D( w PE Y J HE h s4 D8 gW h g^qW  J [email protected](  H [email protected]( g [email protected]( P s% D( gW h st  hE g 5 D( w d 8uE s d D 4 8J w W  s dw D ^ gq E t y  q P P(wE D D(wE g g(wE h h(WE J J9qE  9qE  9qE  9qE P P8(w D D8(w g g8(w h h8(w l J^q  ^q  (w  h J l6w h g D g6q  h H J59q h J L 8E l 8E h J4 8 Hw W  s Dw g h^W  ^W H-h-g^W  ^W  D% ( W gE gt h hE J J5 ( w DE gt  DE  P4 D8 DW gE gt h hE J J^ W E ED gt   % h( hW hE ht gE D 5 g( gw DE hY h gE D 4 s8 sW DE Dt g JE h @ ^ ( Hq hw g Dq P % h( hW hE ht J lE J 5 Z( Zw JE JY Z cE v 4 8Z W El lt Z lE v ^ cq E Pt Py D gt h ( E Y hi ho g Di g 9 PE y i Po s di D 8 Dw Dt DY Do g DY h ^-g-Dq E t y D gt h % s( sW sE t s hE g 5 d( sw PE Y P sE D 4 8 DW DE t s DE g ^ q E Pt Py D gt h ( E Y hi ho g Di g 9 PE y i oP s di D 8 Dw Dt DY Do g JY h ^ q E Dt Dy g Dt l % ( W DE Dt D DE J 5 ( w PE PY P JE H 4 h8 gW DE t  sE  h^ q gE Dt y  td  D% ( W tD g DE h 5 ( Dư E YD g DE l4 8 W ED Dt D lE J ^ q E t yD s st h % g( DW sE t s hE g % D( hw g 5 D( gw  hwyo   h z h+z+v   lW ZY cO vP ls  vP c w YZ o JP Y  P lq Zt cO vP cs  BP v (  H h( g D( P s% D( gW hE st E ht gE 5 D( w d( 5 s( dw D( 4 J8 q 8 4 8s dq D8 ^ gq E Pq P^ Dq gE hq ( E Y hE h( gE DY gE 9 EP y E P9 sE dy DE 8 Dw Dt Dw D8 gw Dt hw ^-g-Dq E q ^ Dq gE hq % s( sW s( % s( hW g( 5 d( sw P( 5 P( sw D( 4 8 Dq D8 4 8s Dq g8 ^ q E Pq P^ Dq gE hq ( E Y hE h( gE DY gE 9 PE y E P9 sE dy DE 8 Dw Dt Dw D8 gw tl wJ ^ q E q D D^ gq DE lq % ( W (D D% D( DW J( 5 ( w (P P5 P( wJ H( 4 h8 gq D8 4 8 qs  h^ q gE Dt y  dt  D% ( W Eg gt h hE J J5 ( w DE gY  DE  P4 D8 DW gE gt h hE J J^ q E Dt gy  Dt  [email protected] ^ ( q w E Y O  o

Add Comment