Yêu không nghỉ phép – Team Isaac ft. Only C ft. DJ Gin – Sheet Virtual Piano

Yêu không nghỉ phép – Team Isaac ft. Only C ft. DJ Gin – Sheet Virtual Piano
 
8 o sw o ft o sw d  5 o a9 o dw o a9 s  6 p s0 p fe s p0 s  4 p s8 g fq d s8 o 8 o sw o ft o sw d  5 o a9 o dw o a9 s  6 p s0 p fe s p0 s  4 p s8 g fq d s8 o 8t   8t   8t     8t 8t  8t     6e  setu s s  setu s s4q  pqet  p  qet p s8t  swtu  s  swtu s s5w  awry  a  wry  6e  setu s s  setu s s4q  pqet  p  qet o s8t  swtu  s  fwtu  d5w  wry  s  dwry  f6e  etu  f  dwtu  d4q  sqet  s  gqet  f8t  dwtu  s  dwtu  a5w  wry  a  swry  6e  setu s s  setu s s4q  pqet  p  qet o s8t  swtu  s  swtu s s5w  awry  a  wry  4  8g  qg  ge  gt  fq  de  st  s5  d9  fw  dr  y  fw  dr  sy  4  s8  sq  pe  st  q  se  st  g5  f9  dw  dr  y  o5w  o6e  o7r s 8t  sw  tu  o8t d 5w  d9  wr  s5w f 6e  f0  fet  s6e p 4q  o8  oqe  o4q s 8t  sw  tu  o8t d 5w  d9  wr  s5w f 6e  f0  fet  s6e p 4q  8  sqe  h4q  h8t sw  stu d 8t  d5w  9  swr  h5w  h6e  f0  get f 6e s  4q  o8  oqe  o4q s 8t  sw  tu  o8t d 5w  d9  wr  s5w f 6e  f0 f et s 6e p  4q  s8 s sqe  a4q  s8t  sw  tu  s8t a 5w  a9  wr  a5w s 6e  s0  et  6e  4q  s8 s sqe  a4q  s8t  sw  tu  s8t a 5w  a9  wr  a5w s 6e  s0  et  6e  4q  s8 s sqe  a4q  s8t  sw  tu  s8t a 5w  a9  wr  a5w s 6e  s0  et  6e  4q  8  qe  4q  sqt  w  stu  qt  a5w  9  awr  5w  s6e  0  set  6e  4q  8  qe  4q   o  d  d  s8wtu

Add Comment