Yêu sau lưng em – Vương Anh Tú – Sheet Virtual Piano

Yêu sau lưng em – Vương Anh Tú – Sheet Virtual Piano

c Z z l z l h l z c z w y o P  c Z z l z l h l J l z E i P gs  g D d s d s o s d g d 5 P e E  d s P P  o P  p

P ^ q E t  d d d d-D d s d s P p P   P h h h  h j J l h g q E y  g g D d D s i h  h g D g d  o d g D  o

D d P o P s d s   d d d d-D d s d s P p P   P h h h  h j J l h g q E t y E h g h j J w h J l l z l J j J  h5

9 e E y p   i p o o i o  p P q Y q y q E t i s s s s s E s P p P se E Y e t d s s s  s s s P s d g d t i t

d s d o  s d o P s d g d P y p i o P P w o P P o P s d s 5 9 e i s s s  s s s P p P s 6 0 e t d s s s

s s s P s d g de t i t d s d o  s d o P s d g d P y p i o P P P P 4 8 w P p  P q E t y   g h J J J J s

g J  j    J q E t

Add Comment